Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na MÁJ 2019 


Výchovná úloha:
Rok 2019 – rok M. R. Štefánika (námetové, projektové a kooperatívne vyučovanie, spolupráca, individuálne a kolektívne výstupy variabilných aktivít)
Všeobecná deklarácia ľudských povinností (práva nemôžu jestvovať bez povinností)

Vestibulové prezentácie:
Rok M. R. Štefánika
The online predstavenie v ANJ

2.5.19 - KOMPARO, testovanie žiakov 4. ročníka, príprava na T5

2.5.19 - Deň Zeme, outdoorové tvorivé a praktické aktivity (OZ Slatinka)

7.5.19 - Pietny akt (ukončenia 2.sv.vojny, Nám. SNP)

7.5.19 - Deti na nete, workshop o bezpečnosti v online svete

9.5.19 - Testovanie profesijnej orientácie žiakov 8. ročníka

13.5., 16.5.19 - Prijímacie pohovory na stredné školy

15.5.19 - Extrémizmus vs ľudské práva, konferencia v DJGT

17.5.19, 11:45 - The online divadelné predstavenie v ANJ (6.- 9. ročník) - Kongresové centrum ŠD TU Zvolen

17.5.19 - Štvorylka, účasť na celosvetovom tanečnom podujatí (30 žiakov)

12.-18.5.19 - ERASMUS+, krátkodobý pobyt žiakov v ČR

13.-17.5.19 - Škola v prírode, Chata u Daniela, Repište

22.5.19, 16:00 - Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ

22.5.19 - Myšky sa hrajú, činoherno-bábkové predstavenie pre ŠKD

23.5.19, 16:00- Stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ZŠ

23.-27.5.19 - Obhajoby ročníkových prác žiakov s VIN (podľa harmonogramu)

24.5.19 - Čo nám história rozpráva. Múzeum SNP BB - Program pre deti ŠKD (2.-3. ročník)

24.5.19 - Deň prevencie, dramatizované vystúpenie V.A + účasť V.B

27.-28.5.19 - Dopravná výchova v praxi (OZO teoretická a praktická časť) - Cestná premávka, mobilné ihrisko pre žiakov 2.-4. ročníka

20.,21.,22. a 24.5.19 - Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka v Holidaypark Kováčová

29.5.19 - Splav Hrona (regionálna aktivita k Olympijskému dňu)

30.5.19 - Zoo Lympiáda, celoslovenská vedomostná súťaž (4. ročník)

30.5.19 - Umelá inteligencia, interaktívny program (3. ročník), Atlantis Levice

30.5.19, 10:30, 12:15 - Čitateľský maratón v KK Ľ. Štúra

31.5.19 - Oslavy MDD v triednych kolektívoch

Poznámky:
1) Športové a predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene.
2) Školské výlety podľa platnej legislatívy v čase od 27.05. 2019 do 31. 05.2019
3) V máji sa v triedach APROGEN uskutočnia blokové aktivity CPPPaP.

Štatistiky

Návštevníkov: 3504721
Plavecký výcvik
plavecký výcvik slniečko
V súlade s ročným plánom školy a §30 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §7 vyhlášky 320/2008 o základnej škole a smernicou MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie

Názov akcie:
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka ZŠ

Termín:
20. 05. – 22. 05.  2019 a 24. 05. 2019

Zraz účastníkov:
denne o 7.45 hod. pred budovou školy

Predpokladaný návrat:
denne o 13.00 hod. pred budovou školy

Miesto:
Holidaypark Kováčová

Ciele:
Pod vedením kvalifikovaných inštruktorov naučiť žiakov základom plaveckej techniky na teoretickej a praktickej úrovni, učiť ich zásadám správania sa vo vode, podnecovať u nich záujem o pohybové aktivity, posilniť vzťahy v triednych kolektívoch.

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru, dodržiavať zásady bezpečného správania, dodržiavať školský a kúpeľný poriadok.

Prílohy: 

 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
a) názov a adresa zamestnávateľa
ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

b) príslušná kategória pedagogického zamestnanca
učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie – anglický jazyk

c) kvalifikačné predpoklady
ukončené VŠ vzdelanie príslušného smeru v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

d) zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• kópie dokladov o vzdelaní
• súhlas os spracovaním osobných údajov

e) iné požiadavky/informácie v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
nástup do zamestnania od 27.08.2019
• požadované doklady zasielať na adresu školy v termíne do 20.05.2019 (obálka označená „VÝBEROVÉ KONANIE – ANJ“)

 
Čerstvé hlavičky
Čerstvé hlavičky
Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky, 

Naša škola sa zapojila do projektu Čerstvé hlavičky, ktorý nám môže zabezpečiť pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre žiakov na celý školský rok. Garantom projektu je Kaufland, projekt je realizovaný v čase od 25. apríla do 5. júna 2019.

Čo potrebujeme k úspešnej výhre? Zahlasovanie za školu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande v uvedenom termíne (www.cerstvehlavicky.sk).

Prosím podporte našu školu v zmysluplnom projekte a pomôžete zabezpečiť pre deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

S poďakovaním Ľuboslava Bieliková a zamestnanci školy

 
Zasielanie do elektronickej schránky
Vážení rodičia! 
V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľkou školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. 

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy

 
2 % z Vašich daní naozaj pomáhajú
sovičky
Venujte nám 2 (3) % z Vašich daní za rok 2018. Pomôžete svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno - vzdelávací proces.