Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Akcie a aktivity mesiaca

acroread.gif Plán práce na JANUÁR 2020 


Výchovná úloha mesiaca:
• Etický kódex zamestnancov ako prejav morálneho správania; hodnoty školy.
• Vzťahy v škole, pravidlá spolupráce v triednych kolektívoch.
Cielené aktivity k budovaniu pocitu spolupatričnosti k škole (škola ako bezpečné prostredie, v ktorom je poskytnuté kvalitné vzdelávanie).

Vestibulová prezentácia: 
Posolstvá Žiackej školskej rady 


2.-7.1.20 - Vianočné prázdniny detí

2.-3.1.20 - Čerpanie zákonnej dovolenky zamestnancov.

7.1.20 - Práce súvisiace s pracovnou náplňou. Oboznámenie zamestnancov so zásadami SF na rok 2020

8.1.20 - Novoročný vinš v školskom rozhlase.

13.1.20 - Korčuliarsky výcvik žiakov 1. ročníka, HKM Zvolen (ďalšie termíny 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.2020)

15.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 2.stupňa ZŠ

16.1.20,16:00 - Stretnutie s rodičmi žiakov 1. stupňa ZŠ. Program: Sumatívne hodnotenie jednotlivcov. Merateľné výstupy.Aktuálne charakteristiky jednotlivcov, triedy.Výchovné problémy a ich riešenia, návrhy na pochvaly.Plán práce TU/triedy/rodičov na 1.polrok šk. roku.Zverejnenie použitia finančných prostriedkov (2% z RR).

29.1.20,8:30 - Okresné kolo MO Z5, Z9. Exkurzná činnosť žiakov

31.1.20 - Predsudky a my...vedú do tmy (7. ročník, rovesnícke vzdelávanie k ĽP)

31.1.20 - Vyhodnotenie práce jednotlivcov a triedy za 1. polrok 2019/2020

3.2. Polročné prázdniny. Vyučovanie začína v 4.2.2020.


Poznámky:
1) Športové a iné súťaže organizovať podľa KALENDÁRA súťaží okresu Zvolen.
2) Pohár vedy FOCUS 2020, realizácia bádateľských prírodovedných úloh v triedach 4. ročníka prebieha každý mesiac od januára do júna 2020.
3) Projekt Jaguár Primary School Challenge (návrh a výroba auta poháňaného stlačeným vzduchom), rozvoj tímovej spolupráce (žiaci III.C, IV.C)
4) Projekty a súťaže na podporu čitateľskej gramotnosti prebiehajú podľa plánov MZ a PK, v tomto mesiaci štartuje celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž Čitateľský oriešok.
5) Projekty ŠKD: Múdra škola číta deťom každý deň, Január nás láka stavať snehuliaka, Spracovanie ovčej vlny (tvorivé dielne v POS Zvolen)
 

Nedovoľte, aby vaša túžba naučiť 
prehlušila túžbu vychovávať.
Vít Hejný

Štatistiky

Návštevníkov: 3870768
BEZPEČNÁ ŠKOLA

V utorok 10.12.2019 v symbolický Medzinárodný deň ľudských práv sa konala vo Zvolene vzdelávacia konferencia pod názvom Bezpečná škola. Organizátorom konferencie, ktorá sa konala v Kongresovej sále ŠD Technickej univerzity vo Zvolene, bola ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 učiteľov, koordinátorov výchovy k ľudským právam, riaditeľov, žiakov žiackych školských rád zo stredných a základných škôl, rodičov, zástupcov štátnej správy a tretieho sektora.

Regionálna konferencia bola vyvrcholením projektu s názvom Inšpiromat pre bezpečnú školu, ktorú podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR. 

Autorky projektu (Ľuboslava Bieliková, Eva Devečková, Alena Zagrapanová) pri podávaní projektu vychádzali z myšlienky, že škola je dôležitým miestom na budovanie hodnotového systému zvlášť v období, keď zaznamenávame nárast agresivity, šikanovania, rodovej necitlivosti a posmeškov k iným. Problémov v čase detstva, dospievania i dospelosti je veľa – šikanovanie, skrytá diskriminácia, urážky na sociálnych sieťach, prejavy extrémizmu, nenávisť v kyberpriestore, absencia tolerancie a pokory a i. 

Je potešiteľné, že ponúkané tréningové zážitkové programy počas polroka v projekte absolvovali zástupcovia škôl z piatich okresov Banskobystrického kraja a členovia žiackych školských rád. Tréningové programy boli zamerané na témy podpory výchovy k aktívnemu občianstvu, školskej a rovesníckej mediácie, realizáciu aktivít na mapovanie rozvojových potrieb školy a mladých ľudí, na podporu životných zručností - pri budovaní triednych spoločenstiev a realizácii pravidiel triedy i k ochrane pred sociálno - patologickými javmi v škole i na aktuálne programy podporujúce bezpečné školské prostredie i pozitívne vzťahy medzi aktérmi vzdelávania.

Zámerom strategického projektu je i naďalej intenzívne spolupracovať s odborníkmi, získavať nové zručnosti a vytvárať postoje, šíriť príklady dobrej praxe, učiť sa reflexiou. Výstupom projektu je aj publikácia s názvom Inšpiromat bezpečnej školy - databáza vzdelávacích materiálov a zdrojov (https://lnk.sk/jzJ6).

Pozitívna spätná väzba od účastníkov konferencie je poďakovaním organizátorom, lektorom a dobrovoľníkom za pomoc pri príprave konferencie i pri vytváraní vzdelávacieho centra, ktoré cielene šíri príklady dobrej praxe v ľudsko-právnej oblasti ďalej. 
Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka 

<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 4