OZNAM O PLATBÁCH ŠKD

OZNAM O PLATBÁCH ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA,
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou vo výške 9,00 € (slovom deväť).

Druhú splátku príspevku vo výške 45 € za mesiace II. – VI. 2022 v zmysle VZN Mesta Zvolen č. 203, IV. Časť, Článok 11, (2) je potrebné uhradiť
prevodným príkazom do 20. januára 2022.

Názov účtu:                            ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen

Číslo účtu školy:                    1634261258/0200 VÚB Zvolen

IBAN:                                    SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE:
Doklad o úhrade 2. splátky príspevku (45 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke do 21. 1. 2022 (piatok). Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

Mgr. Alena Hanáková 
vedúca vychovávateľka ŠKD

Mgr. Ľuboslava Bieliková 
riaditeľka školy