You are currently viewing Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

Všetky dôležité informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/