You are currently viewing OZNAM – poplatky ŠKD (do februára 2023)

OZNAM – poplatky ŠKD (do februára 2023)

VÁŽENÍ RODIČIA,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou vo výške 9,00 eur (slovom deväť).

Druhú splátku príspevku vo výške 45 € za mesiace II. – VI. 2023 v zmysle VZN Mesta Zvolen č. 203, IV. Časť, Článok 11, (2) je potrebné uhradiť prevodným príkazom do 20. januára 2023.

Názov účtu:                            ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Číslo účtu školy:                   1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN:                                    SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE:
Doklad o úhrade 2. splátky príspevku (45 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke do 23. januára 2023 (pondelok).
Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič).