Stanovenie ceny jedla a úhrady za stravovanie od 1. 3. 2023

Stanovenie ceny jedla a úhrady za stravovanie od 1. 3. 2023

Na základe § 5 ods. 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v zmysle §140 ods.9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v zmysle platného VZN Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Zvolen a v zmysle §3 vyhlášky č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení

stanovujem
hodnotu jedla a úhrady za stravu žiakov a dospelých osôb v zariadení
školského stravovania v Základnej škole, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen od 01.03.2023.

OBED

6 – 11 rokov:

 • finančný limit na potraviny…………….  1,90 €
 • úhrada žiaka………………………………   1,90 €
 • režijné náklady ………………………….. 10,- €

1 – 15 rokov

 • finančný limit na potraviny……………   2,10 €
 • úhrada žiaka ………………………………  2,10 €
 • režijné náklady ……………………………10,- €

zamestnanci školy:

 • finančný limit na potraviny  …………  2,60 €
 • režijné náklady ………………………….  2,- €
 • hodnota jedla ……………………………  4,60 €
 • príspevok zamestnávateľa ……………. 2,53 €
 • príspevok zo sociálneho fondu ……..  0,40 €
 • úhrada zamestnanca školy …………… 1,67 €

iní stravníci:

 • finančný limit na potraviny …………… 2,60 €
 • režijné náklady …………………………..  2,- €
 • hodnota jedla  ……………………………  4,60 €

DESIATA

 • finančný limit na potraviny ….6 – 11 rokov…. 0,75 € (mesačne 15,- €)
 • finančný limit na potraviny ….11 -15 rokov ….0,80 € (mesačne 16,- €)

Úhrada jedla zamestnancov školy sa znižuje o príspevok zamestnávateľa, príspevok zo sociálneho fondu v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy resp. o príspevok mesta pri stravovaní dôchodcov.

Vo Zvolene, 20.02.2023

Mgr. Anna Cúttová
riaditeľka Základnej školy, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen


Zmena výšky sumy režijných nákladov v školskej jedálni

Schválením VZN č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Zvolen zo dňa 06.02.2023 s účinnosťou od 1.3.2023 dochádza k zmene úhrady režijných nákladov v školskej jedálni z pôvodných 5 € mesačne na sumu 10 € mesačne.

Zmena výšky úhrady režijných nákladov sa mení
pri 2 súrodencoch, ktorí navštevujú to isté zariadenie (školskú jedáleň), a to platbou 8 € mesačne,
pri 3 a viac súrodencoch 6 € mesačne.

Vzhľadom na zmeny v úhrade režijných nákladov žiadame rodičov, ktorých sa to bezprostredne dotýka, aby doručili do školskej jedálne vypísané čestné prehlásenie (súbor . pdf), že navštevujú naše školské zariadenie ich dve alebo tri a viac detí, aby sme vedeli správne zadať výšku režijných nákladov od 1.3.2023.

Mesačné zálohy

 1. stupeň  1,90 € x 20 dní = 38,- € plus 10,- € réžia na 1 dieťa – spolu: 48,- €
 2. stupeň  2,10 € x 20 dní = 42,- € plus 10,- € réžia na 1 dieťa –  spolu: 52,- €

                                                                              

Vo Zvolene 20.2.2023

Špániková Mária, vedúca ŠJ