You are currently viewing Oznámenie o voľných pracovných miestach

Oznámenie o voľných pracovných miestach

  • Post category:Oznamy

Riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene oznamuje, že posilňuje pozície v školskom podpornom tíme a prijme do pracovného pomeru

školského špeciálneho pedagóga

školského psychológa

školského logopéda (na znížený úväzok)

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje štatutár školy informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Kategórie pracovných miest: školský špeciálny pedagóg/školský psychológ/školský logopéd

Kvalifikačné predpoklady

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady doručia uchádzači o zamestnanie poštou alebo osobne v obálke s označením „Výberové konanie ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM“ do 20.05.2024 do 15,00 hod. na adresu školy.