ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Adresa:
Základná škola
Petra Jilemnického 1035/2
960 01 Zvolen


Telefón:
045/5330931


Webstránka:
www.3zs-zvolen.sk


Riaditeľka školy: 
Mgr. Ľuboslava BIELIKOVÁ
telefón: 0915 830 388
e-mail:  riaditelka@3zs-zvolen.sk 


Zástupkyňa RŠ (I. st.):
Mgr. Alena ZAGRAPANOVÁ
e-mail:  alena.zagrapanova@3zs-zvolen.sk


Zástupkyňa RŠ (II. st.): 
PaedDr. Eva DEVEČKOVÁ
e-mail:  eva.deveckova@3zs-zvolen.sk


Vedúca ŠKD:
Mgr. Alena HANÁKOVÁ
e-mail:  alena.hanakova@3zs-zvolen.sk

Viac informácií o ŠKD 


Výchovný poradca:
Ing. Jana CHABADOVÁ 
e-mail:  jana.chabadova@3zs-zvolen.sk

Viac informácií k výchovnému poradenstvu 


Predseda Rady školy:
Mgr. Ľubica BALCIAROVÁ


Predseda Rady rodičov:
Ing. Oskar HRUŠKA


Školský psychológ:
Mgr. Veronika KALINOVÁ
e-mail: veronika.kalinova@3zs-zvolen.sk 


Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Eva MARCINEKOVÁ
Viac informácií k špeciálnej pedagogike  


Webmaster:
Mgr. Maroš HUDÍK
e-mail:  spravca@3zs-zvolen.sk

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Miesto na podanie žiadostí:prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí podľa Zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: – sekretariát ZŠ – I. poschodie číslo dverí 88. Zodpovedný pracovník p. Mária Ivanová
Osobné poskytovanie informácií:sa realizuje výhradne v úradných hodinách.
Písomné poskytovanie informácii:vyplnenie žiadosti podľa predtlače.
Elektronické poskytovanie informácii:na e-mailovej adrese riaditelka@3zs-zvolen.sk

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

RIADITEĽKA ŠKOLY (I. poschodie, č. d. 29 – riaditeľňa):
7:30 – 8:00
ZÁSTUPCA RIADITEĽKY ŠKOLY (II. poschodie, č. d. 62 – zástupcovňa):
7:30 – 8:00
SEKRETARIÁT ŠKOLY (I. poschodie, č. d. 88):
Pondelok 7:00 – 8:00    14:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 8:00
Streda 7:00 – 8:00    14:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 8:00
Piatok 7:00 – 8:00

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (I. poschodie, č. d. 30 – zborovňa):
podľa časového harmonogramu konzultačných dní (spravidla prvá streda v mesiaci): 6.10.2021, 3.11.2021, 1.12.2021, 2.02.2022, 02.03.2022, 06.04.2022, 08.06.2022
– v čase od 14:00 do 15:30

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG (III. poschodie, č. d. 59):
každý utorok 14:00 – 15:30
VÝCHOVNÝ PORADCA (I. poschodie, č. d. 49):
každý utorok 10:30 – 14:00
Viac informácií
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG (III. poschodie, č. d. 59):
každý utorok 13:00 – 15:00
Viac informácií
 V septembri, v januári a v máji sú naplánované triedne stretnutia s rodičmi. K organizácii výcvikov/kurzov tried (LVVK, PV, ZKV) sú tiež plánované stretnutia s rodičmi zúčastnených žiakov.
V prípade vstupu do budovy je potrebné stlačiť príslušné tlačidlo (ľavá strana vchodu).
Po 14.15 hod. používajte BOČNÝ VCHOD ŠKOLY.

RADA ŠKOLY

 Rada školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene bola ustanovená v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách a po ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej Rady školy dňa 03. júna 2020. Funkčné obdobie začalo týmto dňom a trvá štyri roky. Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov i rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň plní funkciu verejnej kontroly.
 P. č.Priezvisko a menoFunkciaZvolený/delegovaný za
1Mgr. Balciarová Ľubicapredsedazástupca pedagogických zamestnancov
2PaedDr. Balážová Evapodpredsedníčkazástupca pedagogických zamestnancov
3Ing. Stratil Dušantajomník/zapisovateľzástupca rodičov
4Ing. Barna Milan PhD. zástupca zriaďovateľa
5Ivanová Maria zástupca ostatných zamestnancov
6Ing. Hruška Oskar zástupca rodičov
7Mgr. Chamula Miroslav zástupcov zriaďovateľa
8Ing. Kusein Miroslav zástupca zriaďovateľa
9 Ing. Sliacky Peter zástupca rodičov
10Snopko Matej zástupca zriaďovateľa
11Štubnerová Dana zástupca rodičov

RADA RODIČOV 2021/2022

 
 TriedaPredseda 
 I. AMariana Klingová
 I. BMartina Kánová
 II. AMarek Krajč
 II. BKatarína Končková
 II. CEva Svíbová
 III. AJana Borgulová
 III. BMiroslava Babicová
 III. CIgor Cibuľa
 IV. AAnna Dukátová
 IV. BPeter Puliš
 IV. CDana Štubnerová
 V. AGabriela Nociarová
 V. BKristína Čierna
 V. CJozef Bakša
 VI. ADušan Stratil
 VI. BMartin Herich
 VII. AMilan Šávolt
 VII. BMariana Balážová
 VII. CSimona Poliačiková
 VIII. AJana Šimšáleková
 VIII. BOskar Hruška
 IX. A 
 IX. BVladislav Kaputa

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 2021/2022

Trieda Členovia
IV. A Tobiáš WIEZIK
IV. B Kristína HNILICOVÁ
IV. C Ondrej LÁSKAVÝ
V. A Filip STADTHERR
V. B Daniela LEHOTSKÁ
V. C Nelly BAKŠOVÁ
VI. A Ján RAČKO
VI. B Tomáš MINKA
VII. A Lívia PAVLÍKOVÁ
VII. B Matej BADIAR
VII. C Karolína POLIAČIKOVÁ
VIII. A Alžbeta ŠIMŠÁLEKOVÁ
VIII. B Matúš KUBINEC
IX. A Lea KMINIAKOVÁ
IX. B Tomáš BLAŽENEC

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom zodpovednej osoby. V zmysle uznesenia MsZ vo Zvolene č.78 zo dňa 25.05.2017 v zmysle  § 11 ods.1 zákona č.30/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou v rozpočtových organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, hlavný kontrolór Mesta Zvolen.

Spôsob podávania podnetov
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Mesto Zvolen, hlavný kontrolór, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, pričom je potrebné na obálke uviesť upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu oznamenie307@zvolen.sk. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

Kontakt na hlavného kontrolóra Mesta Zvolen nájdete na www.zvolen.sk.

Smernica k oznamovaniu protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen 

PROTIKORUPČNÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Mesto Zvolen prijalo protikorupčnú politiku a jej zásady popísalo v rámci protikorupčného manažérskeho systému (ďalej PKMS). Požiadavku na zaistenie PKMS prenieslo aj na školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. PKMS našej školy nadväzuje na PKMS zriaďovateľa a zároveň škola implementovala zásady protikorupčnej politiky do interných predpisov a smerníc.

Ciele PKMS v škole:
– zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť voči zamestnancom, klientom a verejnosti,
– predchádzať korupčnému správaniu a rôznym podozreniam týkajúcim sa činnosti školy a jej zamestnancov.

Zásady protikorupčnej politiky, ktoré škola uplatňuje:

– zverejňovanie – sprístupnenie/zverejnenie dokumentov, zápisníc, predpisov, výsledkov rozhodovacích procesov,
– kolektívne a komisionálne rozhodovanie – škola v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch koná kolektívne, riaditeľka nerozhoduje sama a preukázateľne zabezpečuje delegovanú participáciu zamestnancov v rozhodovacích procesov školy a tým zabezpečuje vylúčenie konfliktu záujmov v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch.

• Príručka protikorupčného manažérskeho systému
• Informácie o protikorupčnej politike
• Informácie o zákaze prijímať dary zamestnancami školy
• Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov
• Zásady uvádzania nových zamestnancov
• Príloha č. 1 (záväzok vedúcich zamestnancov)
• Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku
• Individuálne posúdenie korupčných rizík
• Analýza a hodnotenie korupčných rizík


Zápisnice z verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou s prieskumom trhu:
• Oprava elektroinštalácie na 2. poschodí  hlavnej budovy základnej školy (1/2017)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa anglického jazyka (6/2019)
• Výberové konanie na pozíciu asistenta učiteľa (9/2029)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa 1. stupňa (9/2019)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa MAT a INF (3/2020)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa anglického jazyka (7/2020)
• Výberové konanie na pozíciu pedagogický zamestnanec v ŠKD (7/2020)
• Výberové konanie na pozíciu ekonóm/ekonómka (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa HUV a NEJ (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu školský psychológ (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľ ANJ (6/2021)

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY