ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Adresa:
Základná škola
Petra Jilemnického 1035/2
960 01 Zvolen


Telefón:
045/5330931


Webstránka:
www.3zs-zvolen.sk


Riaditeľka školy: 
Mgr. Ľuboslava BIELIKOVÁ
telefón: 0915 830 388
e-mail:  riaditelka@3zs-zvolen.sk 


Zástupkyňa RŠ (I. stupeň):
Mgr. Alena ZAGRAPANOVÁ
e-mail:  alena.zagrapanova@3zs-zvolen.sk


Zástupkyňa RŠ (II. stupeň): 
PaedDr. Eva DEVEČKOVÁ
e-mail:  eva.deveckova@3zs-zvolen.sk


Výchovný poradca:
Ing. Jana CHABADOVÁ 
e-mail:  jana.chabadova@3zs-zvolen.sk

Viac informácií k výchovnému poradenstvu 


Predseda Rady školy:
Mgr. Ľubica BALCIAROVÁ


Predseda Rady rodičov:
Ing. Oskar HRUŠKA


Školský psychológ:
Mgr. Samuel ADAMČÍK
e-mail: samuel.adamcik@3zs-zvolen.sk


Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Eva MARCINEKOVÁ
Viac informácií k špeciálnej pedagogike  


Webmaster:
Mgr. Maroš HUDÍK
e-mail:  spravca@3zs-zvolen.sk

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ

RIADITEĽKA ŠKOLY (I. poschodie, č. d. 29 – riaditeľňa):
7:30 – 8:30 (prípadne kedykoľvek po telefonickom dohovore)
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY (II. poschodie, č. d. 62 – zástupcovňa):
7:30 – 8:30 (prípadne kedykoľvek po telefonickom dohovore)
SEKRETARIÁT ŠKOLY (I. poschodie, č. d. 88):
Pondelok 7:00 – 8:00, 14:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 8:00, 14:00 – 15:00
Streda 7:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 8:00, 14:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 8:00
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (I. poschodie, č. d. 30 – zborovňa 2. stupňa + prízemie, č. d. 3 – zborovňa 1. stupňa):
podľa časového harmonogramu konzultačných dní (vždy v stredu): 04.10.2023, 08.11.2023, 06.12.2023, 07.02.2024, 06.03.2024, 10.04.2024, 05.06.2024 v čase od 14:00 do 15:30.
V septembri, januári a máji sú plánované triedne rodičovské stretnutia.
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG (III. poschodie, č. d. 59):
každý utorok 14:00 – 16:00 (termín konzultačných dní pre rodičov)
VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCA (I. poschodie, č. d. 49):
každý pondelok 12:30 -14:30
každá streda 7:00 – 7:45

Viac informácií
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG (III. poschodie, č. d. 59):
každý utorok 14:00 – 16:00
Viac informácií
Pri vstupe do budovy je potrebné stlačiť príslušné tlačidlo (ľavá strana vchodu).
Po 16:00 využívame BOČNÝ VCHOD ŠKD.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Miesto na podanie žiadostí:prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí podľa Zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: – sekretariát ZŠ – I. poschodie číslo dverí 88. Zodpovedný pracovník p. Mária Ivanová
Osobné poskytovanie informácií:sa realizuje výhradne v úradných hodinách.
Písomné poskytovanie informácii:vyplnenie žiadosti podľa predtlače.
Elektronické poskytovanie informácii:na e-mailovej adrese riaditelka@3zs-zvolen.sk

Prehľad o personálnom obsadení metodického združenia (MZ) a predmetových komisií (PK)

MZ a  PK Vedúci MZ a PK Členovia
SJL Mgr. Martina Šafránová Oravec, Michalková, Moravčíková (PA)
CUJ Ing. Anna Trulíková Bosáková, Balciarová, Devečková, Ducheková, Krupová, Mazuchová, Melicherová, Marková, Šafranová, Valverde, Moravčíková (PA)
MAT – INF Mgr. Zuzana Popov Devečková, Hudík, Chabadová, Strhárska, Zboran
Fekiačová (PA)
DEJ – GEG – OBN – ETV – NBV Mgr. Pavel Zboran Bieliková, Bosáková, Ducheková, Melicherová, Močárová, Oravec, Poliačik, Sliacka
BIO – FYZ – CHE-THD Mgr. Katarína Melicherová

Devečková, Chabadová, Jirkův Lacková, Krupová, Močárová, Poliačik, Popov, Strhárska

 

TSV – HUV

VYV

Mgr. Mária Kováčová Chabadová, Jančík, Močárová, Zboran
1. – 4. ročník ZŠ Mgr. Miroslava Kurčíková Balciarová, Ducheková, Golianová, Foltániová, Jančíková, Krnáčová, Lietavová M., Marcineková, Mazuchová, Mozoľová, Valverde, Zagrapanová
Krsková (PA), Kováčová (PA)
ŠKD Mgr. Petra Peknušiaková Beláková, Lietavová D., Marková, Pohanková, Šulek, Zummer – Luptáková

Poznámka: Na zasadnutie PK/MZ sú prizývaní členovia školského podporného tímu podľa prideleného rozvrhu starostlivosti o žiakov na tento školský rok.

RADA ŠKOLY

 Rada školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene bola ustanovená v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách a po ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej Rady školy dňa 03. júna 2020. Funkčné obdobie začalo týmto dňom a trvá štyri roky. Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov i rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň plní funkciu verejnej kontroly.
 P. č.Priezvisko a menoFunkciaZvolený/delegovaný za
1Mgr. Balciarová Ľubicapredsedazástupca pedagogických zamestnancov
2PaedDr. Močárová Marianna zástupca pedagogických zamestnancov
3Ing. Stratil Dušantajomník/zapisovateľzástupca rodičov
4Ivanová Maria zástupca ostatných zamestnancov
5JUDr. Árvaiová Dominika zástupca zriaďovateľa
6Havranová Silvia zástupca zriaďovateľa
7Ing. Kusein Miroslav zástupca zriaďovateľa
8Ing. Zdút – Šťastný Ľubomír zástupca zriaďovateľa
9 Štubnerová Dana zástupca rodičov
10Ing. Hruška Oskar zástupca rodičov
11Ing. Sliacky Peter zástupca rodičov

RADA RODIČOV 2022/2023

 
 
 TriedaPredseda 
 I. ASitárová Marcela
 I. BMajerová Miroslava
 II. AKlingová Mariana
 II. BKánová Martina, PhD.
 III. AKrajč Marek
 III. BKončeková Katarína
 III. CSvíbová Eva
 IV. ABorgulová Jana
 IV. BBabicová Miroslava
 IV. CBieliková Alexandra
 V. AŠtubnerová Dana
 V. BPuliš Peter
 VI. ANociarová Gabriela
 VI. BHruška Oskar
 VI. CBakša Jozef
 VII. AStratil Dušan
 VII. BKúdelová Michaela
 VIII. AŠávolt Milan
 VIII. BBorgulová Jana
 IX. AŠimšáleková Jana
 IX. BČuchorová Lenka

ŠKOLSKÝ PARLAMENT 2023/2024

TriedaČlenovia
IV. AAdam KRAJČ
IV. BMichaela JANDELOVÁ
IV. CAndrej PLOČICA
V. AJakub LITAVEC – 2. podpredseda
V. BMatúš BORGULA
VI. ATobias WIEZIK
VI. BBarbora KUKUČKOVÁ
VII. AFilip STADTHERR
VII. BJakub MEDVEC
VIII. AJán RAČKO
VIII. BTomáš MEŠO – 1. podpredseda
IX. AKarin KUZMOVÁ
IX. BFilip FUTÁK – predseda

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom zodpovednej osoby. V zmysle uznesenia MsZ vo Zvolene č.78 zo dňa 25.05.2017 v zmysle  § 11 ods.1 zákona č.30/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou v rozpočtových organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, hlavný kontrolór Mesta Zvolen.

Spôsob podávania podnetov
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Mesto Zvolen, hlavný kontrolór, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, pričom je potrebné na obálke uviesť upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu oznamenie307@zvolen.sk. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

Kontakt na hlavného kontrolóra Mesta Zvolen nájdete na www.zvolen.sk.

Smernica k oznamovaniu protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen 

PROTIKORUPČNÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Mesto Zvolen prijalo protikorupčnú politiku a jej zásady popísalo v rámci protikorupčného manažérskeho systému (ďalej PKMS). Požiadavku na zaistenie PKMS prenieslo aj na školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. PKMS našej školy nadväzuje na PKMS zriaďovateľa a zároveň škola implementovala zásady protikorupčnej politiky do interných predpisov a smerníc.

Ciele PKMS v škole:
– zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť voči zamestnancom, klientom a verejnosti,
– predchádzať korupčnému správaniu a rôznym podozreniam týkajúcim sa činnosti školy a jej zamestnancov.

Zásady protikorupčnej politiky, ktoré škola uplatňuje:

– zverejňovanie – sprístupnenie/zverejnenie dokumentov, zápisníc, predpisov, výsledkov rozhodovacích procesov,
– kolektívne a komisionálne rozhodovanie – škola v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch koná kolektívne, riaditeľka nerozhoduje sama a preukázateľne zabezpečuje delegovanú participáciu zamestnancov v rozhodovacích procesov školy a tým zabezpečuje vylúčenie konfliktu záujmov v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch.

• Príručka protikorupčného manažérskeho systému
• Informácie o protikorupčnej politike
• Informácie o zákaze prijímať dary zamestnancami školy
• Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov
• Zásady uvádzania nových zamestnancov
• Príloha č. 1 (záväzok vedúcich zamestnancov)
• Individuálne posúdenie korupčných rizík
• Analýza a hodnotenie korupčných rizík
• Správa o stave protikorupčného manažérskeho systému za rok 2020

Zápisnice z verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou s prieskumom trhu:
• Oprava elektroinštalácie na 2. poschodí  hlavnej budovy základnej školy (1/2017)

Zápisnice z výberového konania:
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa anglického jazyka (6/2019)
• Výberové konanie na pozíciu asistenta učiteľa (9/2029)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa 1. stupňa (9/2019)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa MAT a INF (3/2020)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa anglického jazyka (7/2020)
• Výberové konanie na pozíciu pedagogický zamestnanec v ŠKD (7/2020)
• Výberové konanie na pozíciu ekonóm/ekonómka (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa HUV a NEJ (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu školský psychológ (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľ ANJ (6/2021)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľ INF a školský digitálny koordinátor (5/2022)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľ ANJ (7/2022)
• Výberové konanie na pozíciu školský psychológ  (9/2022)
• Výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent (9/2022)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľ ANJ (5/2023)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľ SJL (5/2023)

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY