Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC MAREC 2023
(plán práce vo formáte .PDF)

Základom šťastia sú dobré, vyživujúce vzťahy.VÝCHOVNÉ ZAMERANIE AKTIVÍT

  • Variabilné, motivujúce aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti (s odbornou a rodičovskou komunitou, podpora čitateľských kompetencií v blokovom vyučovaní/výchove; knižné novinky v školskej knižnici). Projekt Perinka.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Aby nám v škole dobre bolo

  • Na svete nie si sám (hodnoty školy)POZNÁMKY

  • Predmetové olympiády, regionálne online súťaže prebiehajú podľa pozvánok prehľadu činnosti CVČ Domino na marec 2023. 

  • Projekt Perinka, dramatizované čítanie prebieha v triedach 1.- 4. ročníka počas celého mesiaca v súčinnosti s rodičmi žiakov. Pozri, čo som čítal (prezentácia prečítaných kníh v triednom kolektíve, vzájomná výmena kníh.

  • V Krajskej knižnici Ľ. Štúra sa počas mesiaca uskutočnia interaktívne prednášky na podporu CGT pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ. 

  • Bez servítky, ale chutne… keď sú tretiaci šéfkuchári (rozvíjanie praktických zručností tretiakov).

  • Vydanie RETRO Klebetníka.TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

Vždy v stredu (8.3.2023, 5.4.2023, 7.6.2023) v  čase 14:00– 15:30 

 

Red-Pin-PNG-Pic
kresba_covid

COVID-19 MANUÁL a ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.docx) sa predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov […]
Standard-Q-Covid-19

TESTOVACIE SADY (COVID-19)

Vážení rodičia, v termíne do 26.08.2021 škola zisťovala záujem o sady testov pre vaše dieťa. Po vašom prejavenom záujme o testovacie sady STANDARD Q COVID-19 Ag Test v domácom prostredí Vám budú od […]
cropped-sova_fb_bez_napisu-2.png

Oznam ŠKD o výške príspevku

VÁŽENÍ RODIČIA, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, […]

NOVINKY