Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC OKTÓBER 2021
(plán práce vo formáte .PDF)

Nastavenie cieľov je prvým krokom k premene neviditeľného na realitu.                               
T. Robbins


Výchovné zameranie aktivít v mesiaci

1) Manuál opatrení pre školy a školské zaradenia (úprava organizácie/podmienok výchovy a vzdelávania). Bezpečnosť školského prostredia a vzťahy medzi aktérmi vzdelávania. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v oblasti zdravia, sociokultúrnej gramotnosti a sociálneho učenia.
Projekty Kozmo, Otvorené školy, Chutné maľovanie, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II…

2) Aby nám v škole dobre boloprojektový deň, variabilné aktivity detí. Učenie s témou


VESTIBULÓVÉ PREZENTÁCIE

  • Európsky deň jazykov, aktivity a projekty žiakov
  • Tekvicová slávnosť, výstava prác detí

POZNÁMKY

  1. Podujatia, variabilné triedne aktivity k Mesiacu úcty k starším sa realizujú v súlade s plánmi práce TU.
  2. Aktivity v školskej knižnici sa realizujú podľa plánu podujatí a hygienických opatrení. Štúrov Zvolen.
Red-Pin-PNG-Pic
kresba_covid

COVID-19 MANUÁL a ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.docx) sa predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov […]
Standard-Q-Covid-19

TESTOVACIE SADY (COVID-19)

Vážení rodičia, v termíne do 26.08.2021 škola zisťovala záujem o sady testov pre vaše dieťa. Po vašom prejavenom záujme o testovacie sady STANDARD Q COVID-19 Ag Test v domácom prostredí Vám budú od […]

NOVINKY