Red-Pin-PNG-Pic

KALENDÁR UDALOSTÍ

MESIAC MÁJ 2024

(plán práce vo formáte .PDF)

Učíme (sa) myslieť a konať.VÝCHOVNÉ ZAMERANIE ÚLOH

  • Deň rodiny. Hodnoty, vzťahy a škola. Realizácia cieľov ŠkVP.
  • Vzdelávanie pre 21. storočie, tvorba ŠkVP (metakognícia, charakter). Práca koordinačného tímu pre postupné zavádzanie zmien.


VESTIBULOVÉ PREZENTÁCIE

  • Deň rodiny. Komunitná aktivita


POZNÁMKY

  1. Predmetové olympiády sa uskutočnia podľa harmonogramu CVČ vo Zvolene.
  2. Počas mesiaca prebiehajú variabilné súťaže rôzneho zamerania s podporou tvorivosti detí.


TERMÍNY KONZULTAČNÝCH DNÍ PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOM

V stredu 05.06.2024 od 14,00– 15,30 h 

Red-Pin-PNG-Pic

NOVINK