Výchovná a kariérna poradkyňa: Ing. Jana Chabadová

Kontakt: jana.chabadova@3zs-zvolen.sk

Konzultačné hodiny12:00 – 15:00 (každú stredu)

Výchovný poradca plní úlohy v oblasti profesijnej orientácie a v oblasti riešenia osobnostných a výchovno-vzdelávacích potrieb detí.

I. Oblasť profesijnej orientácie :

Zameranie činnosti:

  • Informačno-poradenský servis pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri prvej smerovej voľbe školy.
  • Administratívne činnosti súvisiace s prijímacím konaním.
  • Depistáž profesijne nezrelých žiakov a starostlivosť o nich.

II. Osobnostná a výchovno-vzdelávacia oblasť

Zameranie činnosti na tomto úseku je v súlade s výchovno-vzdelávacími cieľmi školy v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie rizikového správania žiakov. Predpokladá úzku spoluprácu výchovnej poradkyne so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou, s triednymi učiteľmi, ale aj so širšou odbornou komunitou (CPPPaP Zvolen, OO PZ Zvolen, ÚPSVaR Zvolen).

  • V osobnostnej oblasti – starostlivosť o žiakov s poruchami správania a so znakmi sociálnej neprispôsobilosti.
  • V oblasti vzdelávania – starostlivosť o žiakov so vzdelávacími ťažkosťami, či rizikami školskej neúspešnosti (pôsobenie smerujúce k prevencii školského zlyhania), o talentovaných žiakov a žiakov so ŠVVP.
  • Vo výchovnej oblasti – poradensko-konzultačná činnosť na úrovni tried pri riešení problémov žiakov s výchovnými ťažkosťami (od dificilitov po prejavy delikventného správania). 

Ďalšie dôležité oznamy výchovnej poradkyne