VÍZIOU našej školy je budovanie spoločenstva slobodných, zodpovedných, vzájomne sa učiacich a šťastných ľudí.

Dobrá škola reaguje na potreby rozvoja žiakov a plní funkciu služby žiakom, rodičom. Z tohto pohľadu je potrebné, aby škola ponúkala taký program, ktorý je pre žiakov a rodičov žiadaný. Teda dobrá škola je tá, ktorá ponúka to, čo žiadajú žiaci i rodičia a plní to, čo im sľúbila.

Strategickým cieľom našej školy je vytvoriť v škole priaznivé podmienky a priestor pre slobodný, prirodzený, podnetný a tvorivý prejav detí – pre rozvoj základov kľúčových kompetencií potrebných pre život.

logo školyDobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú…

PRIORITA 1.
KVALITNÉ RIADENIE VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍCH PROCESOV V ŠKOLE
Cieľ 1: Zabezpečiť systematické riadenie výchovno-vzdelávacích procesov v súlade so štátnymi cieľmi výchovy a vzdelávania.

PRIORITA 2.
ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNEHO KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PZ A OZ
Cieľ 2: Zabezpečiť efektívne vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti systematického vzdelávania pedagogických, odborných a vedúcich zamestnancov i  ekonomického manažmentu.

PRIORITA 3.
ROZVOJ MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH PODMIENOK NA VÝCHOVU/VOĽNÝ ČAS, VZDELÁVANIE
Cieľ 3: Zabezpečiť postupnú modernizáciu budovy a vybavenia priestorov na vzdelávanie i mimo vyučovacie aktivity v ŠKD.

PRIORITA 4.
SYSTEMATICKÁ PROFESIONÁLNA  STAROSTLIVOSŤ O DETI A ŽIAKOV
Cieľ 4: Zabezpečiť podmienky pre základnú a špeciálnu starostlivosť o deti a žiakov.

PRIORITA 5.
AKTÍVNA SPOLUPRÁCA ŠKOLA – RODINA – ZRIAĎOVATEĽ/MESTO
Cieľ 5: Prehĺbiť spoluprácu medzi školou, zriaďovateľom, rodinou i inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelania a výchovy, prípadne v prevencii rizikového správania detí a mládeže

Manažment školy priebežne monitoruje a aktualizuje plnenie Akčného plánu a merateľných výstupov. Konkrétne analyzuje prijaté konkrétne opatrenia a časové rozvrhy plnenia cieľov.

Našu školu vnímame ako miesto, kde sa človek učí porozumieť svetu,
kde sa formuje jeho vedomie spolupatričnosti s ostatnými, blízkymi i cudzími,
kde sa učí úcte k minulosti a odvahe prijať výzvy budúcnosti.

Ľ. Bieliková

Škola ako miesto zmeny. Práva v škole

Aby sme sa v škole cítili dobre, bezpečne a šťastne, máme práva, ktoré nikto porušuje.

 1. Mám právo na vzdelanie, hru a zotavenie.
 2. Mám právo na priateľstvo, porozumenie, prijatie a oceňovanie v kolektíve.
 3. Mám právo na detstvo v dôstojných podmienkach, nikto mi nemôže slovne ani fyzicky ubližovať.
 4. Mám právo na slobodný názor, slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.
 5. Mám právo na ochranu a pomoc.
 6. Mám právo na rešpekt k svojim potrebám.
 7. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať
 8. najlepšie, ako viem. Mám právo tvoriť a rásť.
 9. Mám právo na bezpečné školské prostredie, upratané učebné pomôcky a hračky.
 10. Mám právo robiť chyby bez pocitu, že nie som dobrý.
 11. Mám právo učiť sa viac zo príkladu (vzoru) ako z kritiky. Za mojimi postojmi a vzťahmi budú vzorce a hodnoty, ktoré ste mi do života dali.

Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia a zamestnanci, ktorí študujú a pracujú v našej škole.

Zamýšľajúc sa nad aktuálnym stavom vzdelávania počas pandémie zamestnanci školy vidia obrovský potenciál v MOSTOCH a PREPOJENIACH:

 • medzi vyučovacími predmetmi, mosty spájajúce stupne vzdelávania,
 • medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a výchovou,
 • medzi školami a reálnym životom,
 • medzi učiteľmi, deťmi, rodičmi a všetkými aktérmi vzdelávania,
 • medzi komunitami, národmi a krajinami,
 • mosty spolupráce, ľudskosti, zodpovednosti, inšpirácie, vyjednávania, dobra, obohacujúcich diskusií, vzájomnej pomoci… veď úlohou mosta je a vždy bolo ľudí spájať. Vzdelané, zdravé a sebavedomé deti neustále potrebujú (vo svojom vývoji a rozvoji) vysokú mieru prepojenosti ľudí a podporu celého okolia.

Hlavnou vecou je objasniť si cieľ a jeho hodnotu.
M. R. Štefánik

Strategický cieľ školy

Vytvoriť v škole priaznivé podmienky a priestor pre slobodný, prirodzený, podnetný a tvorivý prejav detí, pre rozvoj základov kľúčových kompetencií potrebných pre život.

Elementárnym predpokladom toho, aby škola mohla rozvíjať, je základná sociálna zhoda o hodnotách školy. Aktérov vzdelávania musí spájať starostlivosť o kultiváciu hodnôt školy, uznávanie pravidiel a konanie v súlade s nimi.

Rozvojové ciele školy

 1. Primerane veku rozvíjať u žiakov kľúčové spôsobilosti, zmysluplné základné vedomosti a znalosti; pestovať základ záujmu celoživotného učenia sa ako najdôležitejšej kľúčovej kompetencie pre 21. storočie. Zabezpečiť podmienky pre základnú a špeciálnu starostlivosť i wellbeing vo vzdelávaní.
 2. Podporovať rozvoj zručností potrebných pre život.
 3. Rozvíjať vnútornú motiváciu žiakov a vzdelávacie techniky učenia.
 4. Vytvoriť systém efektívneho vzdelávania zamestnancov v súlade s potrebami školy a spoločnosti.
 5. Zabezpečiť postupnú modernizáciu budovy a vybavenia priestorov s podporou inovatívneho vzdelávania žiakov a zmysluplného trávenia voľného času v záujmovom vzdelávaní i v ŠKD.

 • učíme deti myslieť, teda aktivizovať svoje kognitívne funkcie, aby sa vedeli prispôsobiť technickým, sociálnym a kultúrnym zmenám v stále sa meniacom svete okolo nás,
 • učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať,
 • pripravujeme deti na život a prácu budúcnosti,
 • pomáhane deťom vyrásť na dobrých, múdrych, šťastných ľudí,
 • učíme deti myslieť kriticky a v globálnych súvislostiach,
 • pestujeme u detí sociálne zručnosti, učíme v blokoch,
 • umožňujeme vyučovanie a komunikáciu v anglickom jazyku už od 1. ročníka,
 • venujeme sa intelektovo nadaným žiakov (individuálne, i v samostatných triedach APROGEN), ale aj deťom so zdravotným znevýhodnením,
 • pre prepojenie učiva a skúsenosti žiakov s prírodou, rozvoj ich tímových zručností a sociálnych zručností organizujeme modulové týždne, projektové dni, detské konferencie, školy v prírode, lyžiarske výcviky, kurzy plávania, korčuliarske kurzy, školské exkurzie, zážitkové podujatia a iné variabilné aktivity.

ŠKD zameraný na posilňovanie zručností a rozvoj návykov detí v zmysluplných činnostiach. Výchovný program Popoludnia plné príležitostí.