oznam_megafon

Informácie k dotácii na stravovanie (od 1. 5. 2023)

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01. 05. 2023 na deti, ktoré navštevujú  základnú…
oznam_megafon

Stanovenie ceny jedla a úhrady za stravovanie od 1. 3. 2023

Na základe § 5 ods. 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v zmysle §140 ods.9 a 10 zákona č.…

CENA STRAVY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

  
Mesačná zálohová platba:
 

I. stupeň  1,90 € x 20 dní = 38,- € plus 10,- € réžia na 1 dieťa – spolu: 48,- €
II. stupeň  2,10 € x 20 dní = 42,- € plus 10,- € réžia na 1 dieťa –  spolu: 52,- €

IBAN školskej jedálne: SK20 0200 0000 3500 0153 2412
 
 
Mária Špániková, vedúca ZŠS
 

JEDÁLNE LÍSTKY

Internetový stravovací systém – po prihlásení na stránke www.strava.cz si môžete potvrdiť alebo zrušiť obed (detaily nižšie). 
Jedálny lístok si môžete pozrieť aj bez prihlásenia. 

POZOR pre našu školu sú určené iba obedy 3 a 4. 


INTERNETOVÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM

Do internetového stravovacieho systému sa môžete prihlásiť na stránke www.strava.cz. Prihlasovacie údaje dostanete od triednej učiteľka / triedneho učiteľa. V systéme môžete prihlasovať a odhlasovať obedy, sledovať prevzatie obeda, ako aj poplatky za stravu. Na prácu so systémom môžete použiť aj aplikáciu pre mobilné zariadenia STRAVA.CZ (viac info).
Prípadné otázky smerujte na vedúcu školskej jedálne (045/5479302, 0911/390138, jedalen1zs@gmail.com).


VÝDAJ DESIAT

Výdaj desiat je do odvolania pozastavený.

Vážení rodičia,
Výdaj desiat pokračuje podávaním mlieka, mliečnych výrobkov, zeleninových a mliečnych potravín vo forme nátierok a pekárenských výrobkov.

Úhrada za 1 porciu: 
– žiaci 1. stupňa ZŠ: 0,49 €
– žiaci 2. stupňa ZŠ: 0,53 €

Zákonný zástupca prihlási dieťa na základe úhrady poštovou poukážkou (prevzatie v kancelárii ŠJ na vedľajšej ZŠ), alebo bezhotovostnej úhrady v peňažných ústavoch. 

Mesačnú zálohovú platbu 9,80 € (1. stupeň)/ 10,60 € (2. stupeň) je potrebné uhradiť do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca s uvedením triedy, presného mena a priezviska žiaka (nie rodiča) a s poznámkou DESIATA do správy pre prijímateľa. Vracanie preplatkov realizuje ŠJ až na konci školského roka. 

Výdaj desiaty bude realizovaný cez čipy vo výdajnej školskej jedálni počas prvej alebo druhej prestávky

Odhlasovanie desiaty je možné do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa (nie ráno).PRAVIDLÁ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  • Zákonný zástupca prihlasuje na stravovanie v školskej jedálni prostredníctvom zápisného lístka (.docx.pdf) u vedúcej jedálne.

    

  • Strava sa vydáva od 11.30 hod. do 13.45 hod. na základe čipu (alebo čipovej karty).

    

  • Na základe platby prevodom na účet (35 – 1532412/0200, IBAN: SK20 0200 0000 3500 0153 2412) bude stravníkovi vydaný čip. Je platný počas celej školskej dochádzky.

    

  • Pri platbe šekom je stravník povinný prísť ukázať zaplatený ústrižok do kancelárie ŠJ, až potom bude prihlásený k stravovaniu, a tiež mu bude vydaný čip.

    

  • Pri zabudnutí čipu/karty je stravník povinný prísť do kancelárie ŠJ, kde sa zistí, či už bol obed na čip/kartu vydaný, ak nie, dostane stravník náhradný lístok na jeden deň.

    

  • Pri strate čipu/karty je potrebné stratu nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde sa čip/karta zablokuje a stravník, ak sa chce ďalej stravovať, si musí zakúpiť nový čip.

    

  • Pri ponuke dvoch jedál si môže stravník objednať druhé jedlo na objednávacom mieste tak, že priloží čip k terminálu (alebo vloží kartu) a stlačí číslo 2. A to deň vopred.

    

  • Ak si stravník neobjedná druhé menu a je prihlásený na stravu, automaticky dostane menu číslo 1.

    

Oznamujeme žiakom a rodičom školy, že na základe upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene sme povinní pripravovať obedy v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. Školské jedálne, ktoré ponúkajú možnosť výberu z dvoch druhov pripravovaných jedál sú povinné dodržiavať obsahovú a časovú štruktúru pri zostavovaní jedálnych lístkov pri druhom pokrme – stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 
Vedúca výdajne školskej jedálne našej školy upozorňuje zákonných zástupcov žiakov školy, že v súlade s ods.1 § 141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) je možné vydať obed len pre žiaka v čase jeho pobytu v škole. To znamená, že dieťa, ktoré je PN a v škole nie je, obed nemôže dostať (výnimku tvorí prvý deň choroby, keď nebolo možné dieťa zavčasu odhlásiť z obedu).
Uvedené ustanovenie platí aj pri príspevku na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi (t.j. obed sa viaže na prítomnosť žiaka v škole).ODHLASOVANIE

Stravník si môže v priebehu mesiaca stravu odhlasovať:

a) cez e-mailjedalen1zs@gmail.com

b) telefonicky na č. tel.: 045/5479302, 0911/390138 najneskôr do 08.00 hod. v daný deň,

c) cez objednávací terminál v jedálni, ktorý je sprístupnený od 11.30 do 14.00 hod,

d) osobne v kancelárii ŠJ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene,

e) elektronicky po prihlásení sa na stránke www.strava.cz. Stravníci majú možnosť odhlásiť stravu na celý týždeň.

Všetky detailné informácie sa dozviete z Internej smernice o stravovaní v Zariadení školského stravovania pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen a vo Výdajnej školskej jedálni pri Základnej škole, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen.

KONTAKT: 
Mária Špániková
vedúca školskej jedálne
045/54793020911/390138
jedalen1zs@gmail.com