ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

  

Zápisný lístok so žiadosťou o dotáciu na stravu od 4.9.2023 (.docx, .pdf)

I. Spôsob úhrady príspevku na stravovanie

Príspevok na stravovanie – réžia v sume 10,- € alebo 8,- € alebo 6,- € (podľa tabuľky nižšie) uhrádza zákonný zástupca žiaka vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, s uvedením: priezvisko a meno stravníka, trieda , zvolenou formou:
a) trvalý príkaz, 
b) internetbanking,
c) vklad na účet.

Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvedie v zápisnom lístku číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie, a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka.

Nové číslo účtu školskej jedálne (ďalej ŠJ): SK15 1100 0000 0029 4917 2326 

II. Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN mesta Zvolen)

Zálohová platba (zábezpeka) na stravovanie vo výške 30,00 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. najneskôr do 20. dňa v mesiaci pred začatím mesiaca, od ktorého sa dieťa bude stravovať) a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Po vyčerpaní zálohovej platby (zábezpeky) je potrebné ju znovu realizovať na účet ŠJ. Pri dodržaní legislatívnych podmienok na priznanie dotácie na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa bude nevyčerpaný jednorazový príspevok na stravovanie (zálohová platba) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Zálohová platba sa použije na úhradu nedotovaných obedov v prípade, ak nebudú splnené zákonom stanovené podmienky, t.j., že žiak sa nezúčastnil vyučovania, alebo neodobral obed.

Kategória stravníkov Stravný lístok celkom Dotácia na stravu Mesačná platba 1 dieťa Mesačná platba pri 2 deťoch Mesačná platba pri 3 a viac deťoch Zálohová platba -zábezpeka
Žiak ZŠ - I. stupeň
1,90
2,10
10,- €-réžia
8,- za 1 dieťa
6,- za 1 dieťa
30 €
Žiak ZŠ - II. stupeň
2,10
2,30
10,- €-réžia
8,- za jedno dieťa
6,- za 1 dieťa
30 €

III. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, vo výnimočnej situácii stravníka je možné odhlásenie do 8.00 hod v daný deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob, pričom v tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, bez nároku na dotáciu. Školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je nutné žiaka zo stravovania včas odhlásiť .
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ pri ZŠ. Cena čipu/karty je 5 €.

IV. Formy odhlasovania zo stravovania

• cez internetový stravovací systém www.strava.cz (prípadne cez aplikáciu STRAVA.CZ, viac info nižšie),
• telefonicky na tel. č.: 045/5479302 mobil: 0911/390138,
• mailom na adrese: jedalen1zs@gmail.com,
• osobne v ŠJ

V. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

a) Žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 2,10 € (I. stupeň ZŠ) a o sumu 2,30 € (II. stupeň ZŠ) za splnenia zákonných podmienok: žiak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu. Dotácia (§ 4 ods. (3) zákona č. 544/2010 Zb.) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa bodu III. písm. c) zápisného lístka.
b) ŽIADOSŤ rodiča alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (nutné podať do 6.9.2023). Pre nových stravníkov je súčasťou zápisného lístka.

Mária Špániková, vedúca ZŠS
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Jedálne listky

Internetový stravovací systém – po prihlásení na stránke www.strava.cz si môžete potvrdiť alebo zrušiť obed (detaily nižšie). 
Jedálny lístok si môžete pozrieť aj bez prihlásenia. 

POZOR pre našu školu je určený iba obed 3 ( v prípade dvoch obedov na výber aj obed 4). 


Internetový stravovací systém

Do internetového stravovacieho systému sa môžete prihlásiť na stránke www.strava.cz. Prihlasovacie údaje dostanete od triednej učiteľka / triedneho učiteľa. V systéme môžete prihlasovať a odhlasovať obedy, sledovať prevzatie obeda, ako aj poplatky za stravu. Na prácu so systémom môžete použiť aj aplikáciu pre mobilné zariadenia STRAVA.CZ (viac info).
Prípadné otázky smerujte na vedúcu školskej jedálne (045/5479302, 0911/390138, jedalen1zs@gmail.com).


Pravidlá školskej jedálne

  • Zákonný zástupca prihlasuje na stravovanie v školskej jedálni prostredníctvom zápisného lístka (.docx.pdf) u vedúcej jedálne.

    

  • Strava sa vydáva od 11.30 hod. do 13.45 hod. na základe čipu (alebo čipovej karty).

    

  • Na základe platby prevodom na účet, nový IBAN: SK15 1100 0000 0029 4917 2326
   ) bude stravníkovi vydaný čip. Je platný počas celej školskej dochádzky.

    

  • Pri platbe šekom je stravník povinný prísť ukázať zaplatený ústrižok do kancelárie ŠJ, až potom bude prihlásený k stravovaniu, a tiež mu bude vydaný čip.

    

  • Pri zabudnutí čipu/karty je stravník povinný prísť do kancelárie ŠJ, kde sa zistí, či už bol obed na čip/kartu vydaný, ak nie, dostane stravník náhradný lístok na jeden deň.

    

  • Pri strate čipu/karty je potrebné stratu nahlásiť v kancelárii ŠJ, kde sa čip/karta zablokuje a stravník, ak sa chce ďalej stravovať, si musí zakúpiť nový čip.

    

Oznamujeme žiakom a rodičom školy, že na základe upozornenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene sme povinní pripravovať obedy v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. Školské jedálne, ktoré ponúkajú možnosť výberu z dvoch druhov pripravovaných jedál sú povinné dodržiavať obsahovú a časovú štruktúru pri zostavovaní jedálnych lístkov pri druhom pokrme – stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V súčasnosti naša školská jedáleň ponúka iba jedno jedno denne.
 
Vedúca výdajne školskej jedálne našej školy upozorňuje zákonných zástupcov žiakov školy, že v súlade s ods.1 § 141 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) je možné vydať obed len pre žiaka v čase jeho pobytu v škole. To znamená, že dieťa, ktoré je PN a v škole nie je, obed nemôže dostať (výnimku tvorí prvý deň choroby, keď nebolo možné dieťa zavčasu odhlásiť z obedu).
Uvedené ustanovenie platí aj pri príspevku na stravu pre žiakov v hmotnej núdzi (t.j. obed sa viaže na prítomnosť žiaka v škole).


Odhlasovanie

Stravník si môže v priebehu mesiaca stravu odhlasovať:

a) cez e-mailjedalen1zs@gmail.com

b) telefonicky na č. tel.: 045/5479302, 0911/390138 najneskôr do 14.00 predchádzajúceho dňa a vo výnimočnom prípade stravníka do 08.00 hod. v daný deň,

c) osobne v kancelárii ŠJ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene,

d) elektronicky po prihlásení sa na stránke www.strava.cz. Stravníci majú možnosť odhlásiť stravu na celý týždeň.

Všetky detailné informácie sa dozviete z Internej smernice o stravovaní v Zariadení školského stravovania pri Základnej škole, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen a vo Výdajnej školskej jedálni pri Základnej škole, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen.2,10

KONTAKT: 
Mária Špániková
vedúca školskej jedálne
045/5479302, 0911390138
jedalen1zs@gmail.com

oznam_oranzovy_vykricnik_ilus

Zmena čísla účtu školskej jedálne

Nové číslo účtu školskej jedálne: SK15 1100 0000 0029 4917 2326. Žiadame rodičov o dôslednú úpravu v platobných príkazoch za stravu.
ilustracny_obrazok_jedalen

Dôležitý oznam školskej jedálne

Žiadame rodičov našich stravníkov, aby priebežne kontrolovali stav zostatku na stravnom účte svojich detí navštevujúce školskú jedáleň prostredníctvom: Uvedené žiadame kontrolovať kvôli narastajúcemu množstvu neodhlásených obedov za dni absencie v škole.…