Niekde uprostred problému stojí príležitosť.

Milí žiaci, rodičia a učitelia!

psychologickú podporu a pomoc Vám na našej škole poskytuje školská psychologička Mgr. Veronika Kalinová.

Kancelária: 3.poschodie, prístavba hlavnej budovy

Kontakt: veronika.kalinova@3zs-zvolen.sk, 0949 365177

Úradné hodiny pre rodičov sú každý utorok a streda vždy od 12,30 -15,30 hod.

V prípade naliehavej potreby je možné telefonicky si dohodnúť osobné stretnutie obratom, aj po dohode s triednym učiteľom.


PRE RODIČOV/ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 
školský psychológ poskytuje:

 • poradenstvo a konzultácie pri výchovných problémoch dieťaťa,
 • poradenstvo a konzultácie pri problémoch dieťaťa v učení,
 • poradenstvo a poskytnutie krízovej intervencie pri náročných životných situáciách.

Školský psychológ celou svojou činnosťou smeruje k optimalizácii podmienok pre žiakov školy. Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej  psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby,  poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom školy a členom inkluzívneho tímu ZŠ.

Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení. Poznáva osobnosť žiaka,  venuje pozornosť žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, nadaným a talentovaným žiakom. Pracuje aj so žiakmi, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Spolupodieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry a klímy v školskom prostredí,  na vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programoch pre žiakov a vypracúva podklady o možnostiach práce so žiakmi pre pedagógov.

Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy. Riadi sa etickým kódexom školského psychológa, viac na: http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-prace


PORADENSTVO PRE ŽIAKOV

V akej situácií sa obrátiť na školskú psychologičku?

 • ak sa cítiš sám/sama,
 • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,
 • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma,
 • ak sa často cítiš smutný/á alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
 • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
 • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
 • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,
 • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel/a,
 • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s kamarátmi,
 • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
 • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev či zlosť,
 • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
 • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
 • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
 • ak kamaráta trápi nejaký problém a ty mu chceš pomôcť, no nevieš ako,
 • ak máš akúkoľvek inú tému o ktorej by si sa chcel/a porozprávať.

Môžeš prísť kedykoľvek počas mojej prítomnosti na škole. Ideálne sa deň vopred (resp. počas prestávky) dohodneme na presnom termíne našej konzultácie, aby sme nepociťovali časovú tieseň či nepohodu. Nemusíš mať obavy, konzultácie sú dôverné.


   PORADENSTVO PRE UČITEĽOV

 • riešenie vyučovacích a výchovných problémov u žiakov,
 • hľadanie spôsobov a ciest vedúcich k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi,
 • poradenstvo pri činnostiach zameraných na psychohygienu žiakov, učiteľov
 • wellbeing, tvorba podporného a podnetného prostredia pre rozvoj detí
 • bezpečná škola, hľadanie spôsobov ako minimalizovať stres a nepohodu