You are currently viewing Základné informácie o TESTOVANÍ 9 2024

Základné informácie o TESTOVANÍ 9 2024

  • Post category:Oznamy

Celoslovenské externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (Testovanie 9 2024) sa uskutoční v školskom roku 2023/2024 v riadnom termíne 20. marca 2024 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania a porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl.

Testovanie na našej škole bude realizované papierovou formou. Počet testových úloh z matematiky je 30 (15 úloh s tvorbou odpovede a 15 úloh s výberom odpovede), zo slovenského jazyka a literatúry tiež 30 (20 s možnosťou výberu odpovede a 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede). Úlohy sú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
V súlade s pokynmi NIVAM je u žiakov so zdravotným znevýhodnením predĺžený čas na vypracovanie testov.
Pre všetkých žiakov sú povolené rysovacie pomôcky, kalkulačka a modré guľôčkové pero.

Harmonogram TESTOVANIA 9 2024

Matematika
➢ 08:00 – 08:10 h – pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
➢ 08:10 – 08:20 h – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
➢ 08:20 – 09:50 h – riešenie testu (90 minút)
➢ 09:50 – 09:55 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

09:55 – 10:20 h– prestávka

Slovenský jazyk a literatúra
➢ 10:20 – 10:25 h – úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov
➢ 10:25 – 10:35 h – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
➢ 10:35 – 11:45 h – riešenie testu (70 minút)
➢ 11:45 – 11:50 h – zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

Žiaci so ZZ sú testovaní podľa osobitného časového harmonogramu.
Žiak, ktorý sa z objektívnych dôvodov nezúčastní Testovania 9 2024 v riadnom termíne, bude testovaný v náhradnom termíne 04. a 05.04.2024.


Podrobné informácie o Testovaní 9 2024 sú na stránke https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9