You are currently viewing Malí veľkí učitelia

Malí veľkí učitelia

Rovesnícky projekt našej školy s dlhou tradíciou, variabilnými aktivitami a veľkou dávkou tvorivosti.

Tohtoročný deviatacky projekt bol obsahovo zameraný na malých tretiakov. Starší žiaci „odučili“ svoju hodinu. Vyučovaciu hodinu hravú, nápaditú, plnú tímovej spolupráce a precvičovania cností ako úcta k druhým, spravodlivosť a túžba po poznaní.

Ale aj sústredenosti, pozornosti, podpory, radosti… Skvelí „učitelia“, skvelí tretiaci …