You are currently viewing OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – zmena režijných nákladov z 3,- € mesačne na 5,- € mesačne od 1.1.2022

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE – zmena režijných nákladov z 3,- € mesačne na 5,- € mesačne od 1.1.2022

  • Post category:Oznamy

Zmena zálohových platieb

I. stupeň  29,20,- €

II. stupeň 31,00,- €


Novelizácia č. 1 VZN mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach,  ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

Uznesenie č. 153/2021
Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene
 schvaľuje
Novelizáciu č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen.