You are currently viewing Projekt Nurture škola

Projekt Nurture škola

Od začiatku školského roka 2022/2023 je naša škola zaradená do pilotného medzinárodného projektu, ktorý je organizovaný v partnerstve so spoločnosťou Nurture International z Veľkej Británie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre pedagógov školy znamená projekt jedinečnú príležitosť aplikovať medzinárodnými štúdiami overenú metódu nurture/výchova vo vzdelávacom procese i jedinečnú spoluprácu s odborníkmi z oblasti neurovedy, podpory liečby traumy a kauzálnych spôsobov správania.

Získané vedomosti z originálnych školení/seminárov/diskusných klubov a zážitkových aktivít pomáhajú pedagógom vytvárať emocionálne bezpečné prostredie na škole. Nurture podporuje odstupňovaný prístup podpory vo vzdelávaní, je aj súčasťou celoročného aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov školy s názvom Rozvoj školy s dôrazom na inkluzívne hodnoty.

Každý týždeň pripravujú zamestnanci školy pre deti a žiakov, prípadne rodičov nové výzvy. V škole sa častejšie ozýva smiech a spontánne výbuchy radosti, pravidelne – počas vyučovania – realizujú učitelia pre deti dýchacie, rytmické a propriocepčné cvičenia. Prostredníctvom cielených aktivít a rozvoja emocionálnych, sociálnych, komunikačných a kognitívnych zručností sú vyučujúci schopní uspokojiť rozmanité vzdelávacie potreby detí, čo má priamy vplyv na celkovú duševnú pohodu detí a zamestnancov. Zmena myslenia riadiacich a koordinačných členov vedenia školy, učiteľov či rodičov prináša merateľné výsledky v oblasti partnerských vzťahov, otvorenej komunikácii a vízii spoločne sa rozvíjať.


Princípy Nurture prístupu pre učenie

  1. Učenie a výsledky sa zlepšujú prostredníctvom napĺňania sociálnych, emocionálnych a kognitívnych potrieb.
  2. Pocit emocionálneho bezpečia je nevyhnutný pre duševné zdravie, učenie a úspech.
  3. To, ako komunikujeme, ovplyvňuje duševné zdravie, učenie a výsledky.
  4. Oslava rozmanitosti obohacuje komunitu a zlepšuje učenie.
  5. Kultúra Nurture podporuje reflexívne postupy.
  6. Identita a sebaúcta sú kľúčom k duševnému zdraviu a pohode.