You are currently viewing Školský podporný tím

Školský podporný tím

Tri školské roky je naša škola zapojená do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Realizované aktivity a zamestnanci, pracujúci na škole cez NIVAM, pomáhajú rozvíjať potenciál žiakov, ktorý potrebujú individuálnu pomoc a podporu. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť, rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Prirodzenou súčasťou projektových zamestnancov je intenzívna, variabilná a zmysluplná práca so žiakmi, pedagogickým zborom i s rodičmi žiakov. Projekt je profesionálne orientovaný, to znamená, že do terajšieho pedagogického zboru pribudli ďalší traja pedagogickí asistenti a školský psychológ. Členovia Školského podporného tímu pôsobia priamo na vyučovacích hodinách, ale realizujú aj preventívne orientované programy odstupňovanej podpory, intervenčné a osvetové programy či podujatia žiakov v mimovyučovacom čase.

Pri mapovaní potrieb detí rozvíjajú ich prirodzené záujmy, rastové hodnoty a umožňujú im zažívať radosť z dosiahnutých výsledkov. Veď o tom emocionálne bezpečná, tvorivá a pohodová škola je…