You are currently viewing Malí veľkí učitelia

Malí veľkí učitelia

Rovesnícke neformálne vzdelávanie (peer learning/peer education) považujeme za inovatívny koncept budúceho vzdelávania. Pedagógom našej školy sa darí v spolupráci so staršími žiakmi koordinovať aktivity, v ktorých predstavujú svoje vedomosti, zručnosti, nápady… Vznikajúce učebné bunky na hodinách etickej výchovy zahŕňajú aj podnetné diskusie, pozitívnu komunikáciu, sociálne hry, vnímanie podpory, nadväzovanie rôznej spolupráce vo vekovo zmiešaných skupinách.

Vedúci „žiackych“ tímov pripravujú aj vzdelávacie aktivity väčšinou prezentačného charakteru, členovia skupiny vymýšľajú úlohy tvorivého, inšpirujúceho charakteru. Tradíciou je dramatizované (hrané) čítanie starších žiakov mladším (napr. v septembri štvrtáci čítajú pod orechom prvákom či deťom zo MŠ pri návšteve školy), pripravujú „vedecké“ stanovišťa na zaujímavé témy, ukazujú zaujímavé pokusy, hádanky, doplňovačky, hry. Takmer vždy bojujú s trémou a so zodpovednosťou, hľadajú systém ako si úlohy rozdeliť, naplánovať, za pochodu riešia konflikty, pomáhajú si, prepájajú svoje vedomosti s rôznorodosťou učenia. Jednoducho učia sa v pokojnej atmosfére a zároveň potom „učia“ mladších.

Odmenou žiakov z VIII.A triedy bola prirodzená vďačnosť ich štvrtáckych kamarátov – radostné pozdravy a úsmevy kamarátov pri náhodnom stretnutí na obede či na chodbe. A ich úprimné poďakovanie.