You are currently viewing Škola v prírode (4. ročník)

Škola v prírode (4. ročník)

  • Post category:Oznamy

V súlade s ročným plánom školy a v zmysle § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 223/2022 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Názov akcie: Škola v prírode žiakov 4. ročníka ZŠ

Termín: 22.05. – 26.05.2023

Miesto: RZ Chata Kollárová 185, Ostrý Grúň

Odchod účastníkov: 22.05.2023 o 8.15 h, ŠDTU Ľ. Štúra, Študentská 17, ZV

Príchod účastníkov: 26.05.2023 o 14.30 h, ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, ZV

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania.

Žiaci nezúčastňujúci sa hromadnej akcie, sú povinní zúčastniť sa riadneho vyučovania.