You are currently viewing <strong>Plavecký výcvik</strong>

Plavecký výcvik

  • Post category:Oznamy

V súlade s ročným plánom školy a §29 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §6 ods. 1, 2 vyhlášky 223/2022 o základnej škole a smernicou MŠ SR č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl vás informujeme o organizovaní hromadnej školskej akcie

Názov akcie:

Termín:

Zraz účastníkov:

Predpokladaný návrat:

Miesto: 

Ciele:

Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka ZŠ

06.11. – 10.11.2023

denne o 8.40 hod. pred budovou školy

denne o 11.35 hod. do budovy školy

Mestské kúpele Zvolen

Pod vedením kvalifikovaných inštruktorov naučiť žiakov základom plaveckej techniky na teoretickej a praktickej úrovni, učiť ich zásadám správania sa vo vode, podnecovať u nich záujem o pohybové aktivity, posilniť vzťahy v triednych kolektívoch.

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru, dodržiavať zásady bezpečného správania, dodržiavať školský a kúpeľný poriadok.

Prílohy:
Informovaný súhlas zákonného zástupcu (.pdf, .docx)
Vyhlásenie o bezinfekčnosti (.pdf, .docx)