You are currently viewing Náramky priateľstva (projektový deň 2023, IV. C)

Náramky priateľstva (projektový deň 2023, IV. C)

  • Post category:r2020C

Počas projektového vyučovania dňa 27. októbra 2023 sme riešili úlohy z reálneho života. Také, ktoré sa zrodili z ich nápadov a návrhov, ktoré sú z ich pohľadu logické a jasné, zmysluplné. To im dávalo zároveň príležitosť lepšie sa spoznávať a prehlbovať vážnosť vlastného učenia sa.

Témou dňa sa stali gumičky, ktoré pobláznili aj slovenské deti. Žiaci si počas dňa pomáhali a diskutovali pri spoločnom riešení jednotlivých úloh. Odovzdávali si teoretické a praktické skúsenosti a učili sa tímovej práci. Pracovali aj s vlastnoručne získanými údajmi, pomocou literatúry, mapy sveta a internetu. Pri realizácii projektu si volili vlastné tempo. Sami si organizovali prácu a jej jednotlivé činnosti. V každej fáze činnosti sa zodpovedne zúčastňovali na plnení úloh a počas každej činnosti mali právo rozhodovať, ale aj brať zaň zodpovednosť. Zábavná bola aktivita Náramok z ľudských tiel. Žiaci získavali informácie, ktoré zaznamenávali do grafu, diskutovali o technikách pletenia, pracovných pomôckach a nástrojoch. Učili sa navzájom a prirodzene.

Projektová práca rozvíja u žiakov zmysel pre svedomitosť, dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť a precíznosť. Obohacuje žiakove komunikačné schopnosti a tým aj rast jeho osobnosti. Upevňuje logické myslenie a toleranciu. V praktických činnostiach rozvíja jemnú motoriku, estetické cítenie a tvorivosť. Učí deti svoje práce prirodzene prezentovať, obhajovať a zdôvodňovať. Vštepuje im vážiť si pomoc iných, poznávať vlastnú osobnosť a vlastné schopnosti.

Náramky priateľstva

Projektový deň sme mali,
všetci sme sa zabávali.
Začali sme pracovným listom,
pokračovali náramkom s ľudských tiel,
nuda tu nebola isto,
každý priložil svoj diel.
Uplietli sme si náramky z gumičiek,
urobili na pamiatku pár fotočiek.

Martin a Andrej