You are currently viewing Školský podporný tím

Školský podporný tím

  • Post category:Projekty

Zamestnanci školy zdieľajú presvedčenie,
že škola je inštitúcia, ktorej úlohou je rozvíjať všetkých žiakov,
bez ohľadu na ich individuálne predpoklady, sociálny a etnický pôvod,
či kultúru, ktorú si so sebou z domu prinášajú.

Už štyri roky je naša škola zapojená do národného projektu PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3 (predtým Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II).

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť, rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Projekt je profesionálne orientovaný, to znamená, že do terajšieho pedagogického zboru pribudli ďalší traja pedagogickí asistenti (Bc. Krsková, Mgr. Puškárová, Ing. Fekiačová) a školský psychológ Mgr. Adamčík.

Členovia Školského podporného tímu pôsobia priamo na vyučovacích hodinách, ale realizujú aj preventívne orientované programy odstupňovanej podpory, intervenčné a osvetové programy či podujatia žiakov v mimovyučovacom čase.

Pri mapovaní potrieb detí rozvíjajú ich prirodzené záujmy, rastové hodnoty a umožňujú im zažívať radosť z dosiahnutých výsledkov.

Spolu s pedagogickými asistentkami Mgr. Kováčovou a Bc. Moravčíkovou spoločne monitorujú rast vzájomnej spolupráce žiakov. Pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky Mgr. Marcinekovej navrhujú spoločné postupy, koordinujú stretnutia s rodičmi i celoročný harmonogram tímových stretnutí s komunikačnou platformou, vytvárajú podporné programy, zisťujú spätnú väzbu, pripravujú pre deti kompenzačné pomôcky, organizujú voľnočasové aktivity i priučovania (doučovania), monitorujú novinky v systéme legislatívnych zmien, vytvárajú pracovné partnerstvá na úrovni škôl i regiónu.

Veď o tom emocionálne bezpečná, tvorivá a pohodová škola je…