You are currently viewing Oznam o výške príspevku v ŠKD

Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA,   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa 
mesačne sumou vo výške 15,00 EUR (slovom pätnásť).  

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne v dvoch splátkach:
–   jednorázovo 75,00 €  za mesiace IX. 2024 – I. 2025,
–   jednorázovo 75,00 €  za mesiace II. – VI. 2025.  

Názov účtu:                 ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy:         1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN:                          SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: 
Prvú splátku príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215, IV. Časť, Článok 11, (2),  je potrebné uhradiť do 20. augusta 2024.  

Doklad o úhrade 1. splátky príspevku (75 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke so Žiadosťou do školského klubu detí pre školský rok 2024/2025.   

Ak je dieťa prijaté do ŠKD v septembri 2024, zákonný zástupca príspevok uhrádza do termínu určenom riaditeľom školy. Termín úhrady nasleduje po dni, v ktorom bolo doručené rozhodnutie o prijatí.  

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič).