You are currently viewing Pokyny, upravujúce podmienky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene na obdobie školského roka 2021/2022 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a ŠKD platiace od 13.12.2021

Pokyny, upravujúce podmienky Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene na obdobie školského roka 2021/2022 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a ŠKD platiace od 13.12.2021

 • Post category:Oznamy

Úprimne ďakujem zamestnancom, rodičom a žiakom za zvládnutie
vzdelávacích zadaní/úloh/aktivít v uplynulých mesiacoch. Spolu v chaose
hľadáme jednoduchosť, z nesúladu robíme harmóniu
a uprostred ťažkostí sme našli mnoho príležitosti a výziev. 🙂

Všeobecné ustanovenia

Riaditeľka Základnej školy, Mgr. Ľuboslava Bieliková vydáva pokyny, ktoré sú vypracované v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR a upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a stanovujú základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Pokyny nadväzujú na vnútorný predpis ZŠ3ZV/13/2020/007, sú aktualizované a zverejnené v súlade s opatreniami, ktoré prijme MŠVVaŠ SR, ÚVZ a usmerneniami zriaďovateľa Mesto Zvolen. Pokyny sú vypracované v súlade so Školským semaforom MŠVVaŠ SR.

Podmienky prevádzky školy

 • Od 13.12. 2021 prebieha v škole školské vyučovanie v prezenčnej forme len u žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
 • S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 sa rozhodnutím ministra školstva mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov na druhom stupni (5. – 9. ročník), žiaci zostávajú doma na dištančnom online vyučovaní (vyučovanie podľa rozvrhu, vyučovacia hodina trvá 30 minút, zvyšný čas VH je určený na individuálne poradenstvo, doučovanie, predĺžený výklad a pod.).
 • Obsah a formu vzdelávacích a záujmových činností a prevádzku priestorov zabezpečí škola tak, aby boli zaistená potrebná bezpečnosť a hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Príchod žiakov do školy, miesto a čas vstupu

 • Pri vstupe do budovy školy zamestnanci školy uskutočňujú ranný filter (R – O – R), meranie teploty a dezinfekcia rúk (harmonogram príchodov).
 • Do školy a ŠKD žiaci prichádzajú hlavným vchodom v čase od 6.30 hod. do 7.40 hod.
 • Školský klub detí
 • ŠKD je v prevádzke od 13.12.2021 v čase od 06.30 hod. do 07.30 hod. a od 11.30 hod. do 16.00 hod. pre prihlásené deti v oddeleniach, ktoré sa nemiešajú.
 • V prípade zmeny zhoršenia situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 škola môže prijať ďalšie organizačné opatrenia týkajúce sa prevádzky a organizácie práce v jednotlivých oddeleniach.

Stravovanie

 • Stravovanie vo VŠJ uskutoční škola podľa harmonogramu vyučovania a prijatých hygienických opatrení.
 • Pokrmy vydáva personál, vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samy nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Pri príprave jedál a pri vydávaní sa dodržiavajú vo zvýšenej miere bežné hygienické pravidlá.
 • Výdaj jedla sa uskutoční do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19

 • Dodržiavanie zásady R-O-R (ruky, odstup, rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľky a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka.
 • Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37- 37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37,5 °C, je potrebné meranie zopakovať; v poradí tretie meranie po ďalších piatich minútach (ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st. C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania). Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.
 • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, má vyčlenený priestor – izolačnú miestnosť. Následne po opustení miestnosti žiakom bude dôkladne vydezinfikovaná.
 • Škola bude organizovať podujatia v súlade s aktuálne platnými pokynmi ÚVZ.

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzku/organizáciu školy a ŠKD v školskom roku 2021/2022.
 • Pri prvom príchode žiaka do školy odovzdá podpísané/vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá aj po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho/triedneho učiteľa a riaditeľku školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Používanie rúšok s prekrytím horných dýchacích ciest pre žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v interiéri školy je povinné v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ.
 • Zákonní zástupcovia a cudzie osoby nevstupujú do budovy školy, prevezmú si svoje dieťa prostredníctvom pani z recepcie.
 • Zákonní zástupcovia rešpektujú požiadavku minimalizácie zhromažďovania cudzích osôb pred školou.

Hygienicko – epidemiologické opatrenia

 • Upratovanie a dezinfekcia sociálnych zariadení prebieha minimálne dvakrát denne.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 • Dôkladné čistenie/dezinfekcia všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových povrchov/plôch lavíc, stoličiek, odkladacích priestorov a predmetov plôch, ostatných povrchov/predmetov, ktoré používa veľký počet ľudí, sa vykonáva najmenej dvakrát denne (napr. kľučky dverí, podlahy schodíšť). Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri likvidácii odpadov, dezinfekcii, rannom filtri.
 • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných predmetov.
 • V miestnostiach, kde sa zdržiavajú žiaci, sa zabezpečuje časté vetranie a dezinfekcia pomocou germicídnych žiaričov, prípadne generátorov ozónu (časové harmonogramy priestorovej dezinfekcie).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pokynoch informuje triedny učiteľ žiakov/zákonných zástupcov obvyklým spôsobom (EduPage, školské maily…)
 2. Tento dokument sa vzťahuje na prevádzkové podmienky ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene po dobu trvania dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších interných smerníc/predpisov/usmernení.

Zvolene 10. 12. 2021

Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy


Vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť PDF aleboWORD  )