You are currently viewing Dopravná výchova v kocke (I. A, B)

Dopravná výchova v kocke (I. A, B)

  • Post category:r2022A / r2022B

Každý deň sme účastníkmi cestnej premávky. Sme chodci, cyklisti, cestujúci v osobnej alebo hromadnej doprave. Aby sme si dôležité vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách mohli zopakovať, pozvali sme si vzácnu návštevu, zavítala k nám pani policajtka z Dopravného inšpektorátu. Pripravila pre deti zaujímavé témy, obrázky a modulové situácie, o ktorých sme sa spoločne rozprávali, riešili a niektoré sme si mohli aj názorne vyskúšať.