You are currently viewing Informácie pre stravníkov v školskom roku 2023/2024

Informácie pre stravníkov v školskom roku 2023/2024

  • Post category:Oznamy

Zápisný lístok so žiadosťou o dotáciu na stravu od 4.9.2023 (.docx, .pdf)

I. Spôsob úhrady príspevku na stravovanie

Príspevok na stravovanie – réžia v sume 10,- € alebo 8,- € alebo 6,- € (podľa tabuľky nižšie) uhrádza zákonný zástupca žiaka vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci, s uvedením: priezvisko a meno stravníka, trieda , zvolenou formou:
a) trvalý príkaz, 
b) internetbanking,
c) vklad na účet.

Pri platbe bezhotovostným spôsobom zákonný zástupca dieťaťa uvedie v zápisnom lístku číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie, a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka.

Číslo účtu školskej jedálne (ďalej ŠJ): SK20 0200 0000 3500 0153 2412

II. Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN mesta Zvolen)

Zálohová platba (zábezpeka) na stravovanie vo výške 30,00 € sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. najneskôr do 20. dňa v mesiaci pred začatím mesiaca, od ktorého sa dieťa bude stravovať) a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Po vyčerpaní zálohovej platby (zábezpeky) je potrebné ju znovu realizovať na účet ŠJ. Pri dodržaní legislatívnych podmienok na priznanie dotácie na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa bude nevyčerpaný jednorazový príspevok na stravovanie (zálohová platba) vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa.

Zálohová platba sa použije na úhradu nedotovaných obedov v prípade, ak nebudú splnené zákonom stanovené podmienky, t.j., že žiak sa nezúčastnil vyučovania, alebo neodobral obed.

KATEGÓRIA STRAVNÍKOV STRAVNÝ LÍSTOK CELKOM DOTÁCIA NA STRAVU MESAČNÁ PLATBA 1 DIEŤA MESAČNÁ PLATBA PRI 2 DEŤOCH MESAČNÁ PLATBA PRI 3 A VIAC DEŤOCH ZÁLOHOVÁ PLATBA -ZÁBEZPEKA
Žiak ZŠ – I. stupeň 1,90 2,10 10,- €-réžia 8,- za 1 dieťa 6,- za 1 dieťa 30 €
Žiak ZŠ – II. stupeň 2,10 2,30 10,- €-réžia 8,- za jedno dieťa 6,- za 1 dieťa 30 €

III. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, vo výnimočnej situácii stravníka je možné odhlásenie do 8.00 hod v daný deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob, pričom v tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, bez nároku na dotáciu. Školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je nutné žiaka zo stravovania včas odhlásiť .
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ pri ZŠ. Cena čipu/karty je 5 €.

IV. Formy odhlasovania zo stravovania

• cez internetový stravovací systém www.strava.cz (prípadne cez aplikáciu STRAVA.CZ, viac info nižšie),
• telefonicky na tel. č.: 045/5479302 mobil: 0911/390138,
• mailom na adrese: jedalen1zs@gmail.com,
• osobne v ŠJ

V. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

a) Žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 2,10 € (I. stupeň ZŠ) a o sumu 2,30 € (II. stupeň ZŠ) za splnenia zákonných podmienok: žiak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu. Dotácia (§ 4 ods. (3) zákona č. 544/2010 Zb.) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa bodu III. písm. c) zápisného lístka.
b) ŽIADOSŤ rodiča alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (nutné podať do 6.9.2023). Pre nových stravníkov je súčasťou zápisného lístka.

Mária Špániková, vedúca ZŠS