You are currently viewing DELESUN (VI. B)
Screenshot

DELESUN (VI. B)

Posledné stretnutie účastníkov DELESUN  bolo simulované zasadnutie detského zastupiteľstva na tému „Osud lesov je v našich rukách“. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti odborníkov, s ktorými sme diskutovali o dôležitosti ochrany lesov a ich udržateľného využívania. Žiaci predniesli svoje návrhy na vybudovanie mestského lesa s rôznorodými funkciami. Pri plánovaní zohľadňovali požiadavky viacerých záujmových skupín, ktoré implementovali do svojich návrhov. Odborná porota sledovala prezentáciu projektov a hodnotila kvalitu návrhov. Nami navrhnutý mestský les vybrala porota ako aj poslanci za najlepší. Nadšenie a aktívna účasť ukázali, že mladá generácia si plne uvedomuje význam lesov pre budúcnosť našej planéty a je pripravená prevziať zodpovednosť za ich ochranu.

Celé štúdium na Detskej lesníckej univerzite bolo zakončené slávnostnou promóciou s odovzdávaním diplomov. Tento výnimočný deň bol plný radosti, hrdosti a emócií, keď sme ako absolventi, oblečení v zelených tričkách prechádzali po pódiu, aby sme si prevzali svoje diplomy. Rodiny, priatelia a pedagógovia s hrdosťou sledovali náš úspech. Promócia bola oslavou nášho snaženia, získaných vedomostí a túžby meniť veci k lepšiemu. Tento pamätný deň zostane navždy v srdciach všetkých prítomných.

Lesu zdar! 

žiačky VI. B a pani učiteľka Krupová