You are currently viewing Testovanie 9 2022 – Dobro NOVINKY

Testovanie 9 2022 – Dobro NOVINKY

  • Post category:Oznamy

Testovanie T9 2022 sa uskutočnilo 6. apríla 2022 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. V riadnom a náhradnom termíne sa testovanie uskutočnilo spolu na 1 597 školách, z toho bolo 1 450 s vyučovacím jazykom slovenským. Na testovaní sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Testy písalo v riadnom termíne spolu 41 096 žiakov. Z uvedeného počtu malo 38 536 žiakov vyučovací jazyk slovenský.

Test z matematiky riešilo 41 006 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 53,2 %. Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 583 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 59,1 %. Zo žiakov, ktorí písali dva testy (matematika a slovenský jazyk a literatúra) dosiahlo súčasne z oboch testovaných predmetov úspešnosť 90 % a viac 1 717 žiakov
(4,5 % žiakov) – z toho 1 355 žiakov základných škôl, 360 žiakov gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom.

Výsledky žiakov našej školy sú vynikajúce. Priemerná úspešnosť školy testu zo slovenského jazyka a literatúry je 74,3 %; rozdiel oproti národnému priemeru je +15,2 %.

Priemerná úspešnosť testu z matematiky je 80 %; rozdiel oproti národnému priemeru je + 26,8 %. Medzi zvolenskými základnými školami sme sa opätovne umiestnili na 1. mieste.

Žiačka N. Kaputová získala 100 % z oboch testov.

100 % hranicu úspešnosti z matematiky dosiahli aj žiaci T. Blaženec a T. Renčo.

100 % úspešnosť z predmetu SJL dosiahli aj Z. Banská, N. Koprdová a J. Kuzmová.

Osem žiakov školy dosiahlo z oboch testov 90 % a viac.

Učitelia a vedenie školy oceňujú snahu všetkých deviatakov dôkladne sa pripravovať na celoslovenské T 9 a s hrdosťou im blahoželajú k dosiahnutým výsledkom.