You are currently viewing Oznam o výške príspevku v ŠKD

Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa 

mesačne sumou vo výške 9,00 EUR (slovom deväť).


Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne v dvoch splátkach:

–   jednorázovo 45 €  za mesiace IX. 2022 – I. 2023,

–   jednorázovo 45 €  za mesiace II. – VI. 2023.

Názov účtu:                            ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

Číslo účtu školy:                   1634261258/0200 (VÚB Zvolen)

IBAN:                                     SK 66 0200 0000 0016 3426 1258


UPOZORNENIE: 

Prvú splátku príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203, IV. Časť, Článok 11, (2),  je potrebné uhradiť do 20. augusta 2022. Doklad o úhrade 1. splátky príspevku (45 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke so Žiadosťou do školského klubu detí pre školský rok 2022/2023.  Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič).