You are currently viewing Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 215

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 215

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen

účinné od 01.03.2023