You are currently viewing Budovanie triednych spoločenstiev 1. – 4. ročník ZŠ

Budovanie triednych spoločenstiev 1. – 4. ročník ZŠ

Už päť rokov realizujú učitelia 1. -4. ročníka ZŠ projekt Budovanie triednych spoločenstiev s hlavnou myšlienkou ako predpoklad investície do budúcna. Cieľom projektu je vytvárať v škole bezpečné prostredie, viesť žiakov k zodpovednosti a sebaúcte, rešpektujúc novo vytvárajúce sa potreby detí 21. storočie. Projekt Budovanie triednych spoločenstiev je súčasťou Školského vzdelávacieho programu a je priamo zapracované do obsahu vzdelávania. Zmysluplné aktivity programu v rámci blokového vyučovania, je vytvárané  bezpečné a priateľské prostredie pre efektívne učenie sa a rozvíjanie konverzačnej inteligencie. Jednotlivé životné zručnosti, spôsobilosti, sú prierezovo integrované do celého výchovno-vzdelávacieho procesu v súhre a vzájomnej prepojenosti všetkých vzdelávacích oblastí, vo vyváženej podpore kognitívneho, fyzického, emocionálneho, sociálneho a duchovného vývinu. Rozvíjajú charakterové vlastnosti žiakov pre pevný hodnotovo-kultúrny a morálny základ ich osobnosti. Podporujú utváranie pozitívnych osobných identít každého žiaka, ktorý vie aktívne pristupovať k riešeniu problémov a prijímať rozhodnutia na základe poznatkov, zručností a hodnôt.

1. ročník/rozvíjanie životnej zručnosti Priateľstvo.

2. ročník/rozvíjanie životnej zručnosti Priateľstvo, Starostlivosť.

3. ročník/rozvíjanie životnej zručnosti Priateľstvo, Starostlivosť, Zodpovednosť.

4. ročník/rozvíjanie životnej zručnosti Priateľstvo, Starostlivosť, Zodpovednosť, Spolupráca.


Životné zručnosti
Chceš mať v svojom živote viac akčnosti?
Rozvíjaj sa v nejakej životnej zručnosti!
My to na našej škole robíme,
preto sa tu dobre cítime.
PRIATEĽSTVO si nedáme,
za dom, auto či peniaze.
Strážime ho ako poklad,
preto že je to života základ.
Dobrého priateľa treba vždy mať,
aby ti mohol kedykoľvek pomáhať.
Dobrý priateľ ti pomôže,
keď je treba, aj keď môže.
Ak si ho vyberieš dobre,
vydrží ti to do konca života,
vďaka nemu bude v tebe vždy veľká istota.
STAROSTLIVOSŤ je tiež jedna zo životných zručností,
v ktorej sa rozvíjame.
Nepochybujeme o jej aktuálnosti,
veľa si o nej čítame.
Staráme sa aj o naše priateľstvá,
v každej triede.
Sú o tom jasné svedectvá
a naše ústne výpovede.
ZODPOVEDNOSŤ je ďalšia zručnosť,
ktorú rozvíjame.
Je to dnes nutnosť,
preto ju často spomíname.
Zodpovedný za svoje rozhodnutia,
neobíde sa bez povšimnutia.
Aby sme všetko toto zvládli,
prichádza moment vážny.
A tou je životná zručnosť SPOLUPRÁCA,
ktorá sa vždy a každému vypláca.
Spolupracovať je potrebné,
zažívame chvíle príjemné.
Takto si tu budujeme naše spoločenstvá,
a práca je to dlhá, nekonečná.
Chceš mať v svojom živote viac akčnosti?
Rozvíjaj sa v potrebnej životnej zručnosti!

žiaci III. C

Spracovala Mgr. M. Kurčíková