<strong>Hodnotenie činnosti Školskej knižnice</strong>

Hodnotenie činnosti Školskej knižnice

  • Post category:Projekty

Žiacke práce vytvorené počas školského roka boli prezentované v školskom časopise, vo vestibule, na webovom sídle školy a v galériách na chodbách budovy. Tento školský rok žiaci s VIN (nielen oni) opätovne prezentovali svoje ročníkové práce pred spolužiakmi a rodičovskou verejnosťou na Detskej konferencii.

Knižný fond školskej knižnice bol doplnený viacerými titulmi z vlastných finančných zdrojov školy ako aj z projektov EÚ. Knižničný fond ŠK využívali PZ na vyučovanie v dopoludňajších hodinách na jednotlivých vyučovacích predmetoch i v popoludňajších hodinách v ŠKD apri domácich zadaniach (pedagogickí asistenti). Knižnica umožnila svojim členom absenčné vypožičiavanie kníh.

Medzi významné úspechy žiakov v súťažiach patria:
Detský literárny Zvolen:  ocenení Mário Šimčík (VI. A), Tina Blažencová (V. B),
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo:  Michaela Kosáková (VI. A) – 1. miesto,
Timravina studnička, prednes slovenskej prózy, regionálne kolo: Ina Strapcová (V. B) – 1. miesto.


Akcie a podujatia realizované v školskom roku  2022/2023 podporené školskou knižnicou

MesiacNázov aktivityKategóriaPopis a zameranie aktivity
septemberŠtvrtáci čítajú prvákomI. stupeňPočas rovesníckeho vzdelávania si deti z I.A vypočuli príbeh o zajačikovi Félixovi a I.B o včielke Maji. Rozprávky im prerozprávali a zdramatizovali štvrtáci.
Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.ŠKDPrváci z oddelení ŠKD sa zapojili do česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc (nadviazanie kontaktov s rovesníkmi z iných škôl na podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh)
október      BAB online (3.10.-09.10)

I. stupeňTriedy 1. stupňa si pozreli súťažné rozprávky Festivalu BAB, Bienále animácie Bratislava 2022 (súťažné pásmo M1 online). Následne diskutovali o hlavných myšlienkach rozprávok.
 Detský čin roka 31.10 – 18.11. 2023I. stupeň II. stupeňŽiaci sa zapojili do hlasovania za zverejnené príbehy Detský čin roka, Príbehy detí ktoré pomáhajú
novemberMáme v meste knižnicu.ŠKDExkurzia do priestorov KKĽŠ, predstavenie knižného fondu. Stretnutie s autormi detskej literatúry.
Čitateľský oriešok  2.ročník , 4.B triedaCeloslovenská čitateľsko – výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov čítanie s porozumením a fantáziu. Súťaž organizuje odborné nakladateľstvo RAABE.
Divadlo bez opony: Kamarát snehuliakŠKDČinoherno-bábkové predstavenie. Rozvoj estetického cítenia.
decemberSpravme Vianoce neznámym starkým v domovoch – pošlime im ručne napísaný Vianočný pozdravI. stupeň, II. stupeňŽiaci druhého až štvrtého ročníka sa zapojili do výzvy občianskeho združenia Pohodovo. Vyrábaním a písaním Vianočných pozdravom si prehlbujú svoje sociálne cítenie a empatiu k starším osamelým spoluobčanom, nadobúdajú jazykové skúsenosti s písanou kultúrou.
januárHviezdoslavov Kubín (triedne a školské kolo)I. stupeň, II. stupeňSúťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín prehlbuje literárne poznanie a  umeleckú úroveň našich žiakov. 1.miesto okresné kolo – Kosáková
Detské divadelné predstavenie, Divadlo JGT ZvolenI. stupeňŽiaci prvého stupňa slávnostne ukončili prvý polrok divadelným predstavením v našom divadlo. Pozreli si príbeh Zázračná cesta Eduarda Králika.
februárDetský literárny ZvolenII. stupeňV rámci projektu naši žiaci mali možnosť preukázať svoje tvorivé schopnosti v oblasti literatúry. 2 ocenení žiaci –
Dieťa s kufromŠKDČitateľská štafeta detí 2. a 3. ročníka v ŠKD.
marecPerinka – rodičia čítajú deťomI. stupeňKomunitný projekt v spolupráci s rodičmi a starými rodičmi žiakov (knihy z detstva)
Pozri, čo som čítalI. stupeň, II. stupeňŽiaci počas celého mesiaca prezentovali prečítané knihy svojim spolužiakom na hodinách literatúry alebo čítania. Mali možnosť vymeniť svoju prečítanú knihu za inú knihu svojho spolužiaka.
Z minulosti našej školy. (75. výročie)ŠKDRegionálni spisovatelia na pôde našej školy. Predstavenie osobností a ich tvorby (M. Mázor, J. Beňo, M. Lopúchová).
aprílDJGT Zvolen – zákulisieŠtvrtý ročníkŽiaci 4. ročníka mali možnosť nazrieť do zákulisia divadla a spoznať zamestnania spojené s divadlom.
májDivadlo bez oponyŠKDČinoherno-bábkové predstavenie. Rozvoj estetického cítenia.
Kniha – priateľ najvernejšíŠKDBurza kníh v priestoroch ŠKD.
Joga smiechu4.ročníkprojekt Wellbeing vo vzdelávaní lektorka Belinda Rašnerová

Prehľad celoročných a dlhodobých projektov, záujmové útvary počas školského roka 2022/2023 podporených školskou knižnicou:

Názov KategóriaPopis a zameranie
SWAP kníhI. stupeň, II. stupeňŽiaci piateho ročníka pod vedením pp. Dankovej a Krúpovej zorganizovali SWAP kníh ,výmena a darovanie čítaných kníh.
Klebetník  I. stupeň, II. stupeň, ŠKDPod záštitou ŠK žiaci zostavili a vydali 2 čísla Klebetníka Tretie číslo vzniklo ako spomienka (75. Výročie školy) pod názvom Retro Klebetník.
Mladý knihovníkI. stupeňZáujmový útvar pracoval počas celého šk. roka.  
Deti deťomŠKDRozvojový projekt klubu Deti deťom (čítanie starších mladším, tvorivé dielne, dramatizácie, nácvik kultúrnych programov, vystúpenia pre rovesnícku komunitu).
Kamarátka knihaŠKDZáujmový útvar pracoval počas celého šk. roka.  
Živá knižnicaŠKDVariabilné aktivity regionálnej výchovy, rozvojový projekt ŠKD Živá knižnica.
Rozprávkoví kamaráti a jaŠKDFormovanie kladného vzťahu detí ku knihe a čítaniu, práca s textom vo všetkých výchovných oddeleniach ŠKD.

Besedy a divadelné predstavenia realizované ŠKD v spolupráci so školskou knižnicou.

  • Autorské besedy v Krajskej knižnici Ľ. Štúra, v spolupráci s UNICEF Čítačka ježka Bruna, v ktorom účinkoval zvolenský herec Ondřej Daniš.
  • Divadelné predstavenia Bábkové divadlo na rázcestí BB,
  • Bábkové divadlo DÚHA Nové Zámky, Súkromná umelecká škola TALEN.

Vypracovala Mgr. Ľubica Balciarová, školská knihovníčka