You are currently viewing Preventívny program KOZMO

Preventívny program KOZMO

  • Post category:Projekty

Program KOZMO je zameraný na prevenciu násilného správanie detí. Už viac rokov si žiaci v 1. a 2. ročníku ZŠ pomocou zážitkových aktivít uvedomujú hodnotu kamarátstva, učia sa spolupracovať a vzájomne si pomáhať.

Vesmírom cestuje KOZMOnaut KOZMO z planéty Zem, ktorý deti počas celého programu sprevádza. Je inšpiratívnym detským hrdinom, ktorý túži žiť v tolerantnom svete, v ktorom sú rešpektované jeho potreby, názory, ale aj názory a potreby iných.

Pomocou príbehov svojim kamarátom v škole sprostredkováva svoje zážitky z rôznych planét, kde mimozemšťania zažívajú odmietnutie, výsmech, ponižovanie. Zámerom preventívneho programu KOZMO je docieliť, aby deti vedeli rozlišovať medzi násilnými a spoločensky akceptovateľnými prejavmi správanie, aby si uvedomovali vplyv svojho konania na emócie a prežívanie iných detí. Motiváciou k prosociálnemu správaniu sú aj rôzne aktivity a zbieranie slniečok do KOZMO pumpy, čo prispieva k zlepšeniu skupinovej a triednej klímy.

Zážitkový, hravý program je postavený na dlhoročných skúsenostiach z praxe, terénu a poradenstva v oblasti násilia a šikany. Ide o praktický nácvik podľa metodiky Mgr. M. Kováčovej, PhD., ktorý realizujeme na našej škole pre vekovú cieľovú skupinu v tomto školskom roku už piatykrát. Garantom/školiteľom školy je Mgr. Andrea Golianová.