You are currently viewing <strong>Jesenné účelové cvičenie žiakov</strong>

Jesenné účelové cvičenie žiakov

Žiaci 5. – 9. ročníka posledný septembrový piatok absolvovali účelové cvičenie v rámci Ochrany života a zdravia v súlade s cieľmi Školského vzdelávacieho programu.

Piataci sa v parku technickej univerzity naučili na stanovištiach rozpoznávať varovné signály, prakticky si vyskúšali fixáciu hornej končatiny pomocou trojrohej šatky, otestovali si aj orientáciu v prírode a učili sa zásadám zakladanie ohňa. Bezpečnú jazdu na bicykli a povinnosti chodcov si otestovali pod odborným dohľadom mestských policajtov na školskom dvore na mobilnom dopravnom ihrisku v rámci dvojhodinového bloku dňa 08.09.2023.

Šiestaci pochodovali cez Bakovu Jamu do kúpeľov Sliač, kde rozpoznávali varovné signály CO – ohrozenie vodou, vzdušný poplach a všeobecné ohrozenie, nebezpečné látky a ochranu pred nimi. Precvičili si aj techniky obväzovania členka a predlaktia, ale aj určovanie vzdialenosti na mape medzi dvomi miestami a určovanie svetových strán v prírode.

Siedmaci sa po mestských komunikáciách organizovane presunuli do mestského parku na Laniciach, kde sa zamerali na evakuáciu obyvateľstva, prvú pomoc pri otrave plynom a nepriamu masáž srdca.

Žiaci 8. ročníka sa presúvali po verejných i prírodných komunikáciách do Arboréta na Podborovej, kde na stanovištiach nacvičovali riešenie mimoriadnych situácií ako ochranu pred svetelným žiarením, tlakovou vlnou a ochranou pred radiáciou. V rámci zdravotnej prípravy sa venovali poskytovaniu prvej pomoci, ozrejmili si a počas pochodu monitorovali značenie turistických chodníkov.

Najstarší žiaci našej školy sa presúvali cez mesto na Červený medokýš, kde sa otestovali v úlohách z civilnej ochrany, vyskúšali si ako sa správať pri náleze zraneného a zopakovali si povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia.