You are currently viewing OZNAM o poplatkoch za ŠKD (od marca 2023)

OZNAM o poplatkoch za ŠKD (od marca 2023)

VÁŽENÍ RODIČIA,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu od 1. marca 2023 mesačne sumou vo výške 12,00 EUR (slovom dvanásť).

Doplatok za mesiace III., IV., V., VI. 2023 súhrnne vo výške 12 €  sa uhrádza prevodným príkazom

Názov účtu:                            ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
Číslo účtu školy:                   1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN:                                    SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE:
Doklad o úhrade splátky príspevku vo výške 12 eur je potrebné doručiť do 20. marca 2023 (pondelok) v tlačenej podobe, resp. elektronicky na e-mail vychovávateľa/vychovávateľky.

Mgr. Alena Hanáková
vedúca vychovávateľka ŠKD

Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy