You are currently viewing Rozvoj finančnej gramotnosti (IX. A)

Rozvoj finančnej gramotnosti (IX. A)

  • Post category:r2015A

To bol názov trojdňového kurzu, ktorý absolvovali všetci žiaci našej triedy počas projektového týždňa. Organizátorom je JA Slovensko, člen skupiny Junior Achievement Worldwide. Ďakujeme lektorom za zaujímavé témy, ktoré merateľným spôsobom rozvinuli naše finančné myslenie.

Obsah programu je rozdelený do 9 tematických celkov, ktoré sú zamerané od histórie peňazí, úlohy bánk a ich služieb obyvateľstvu, cez praktické informácie a skúsenosti z oblasti používania kreditných kariet, až po využívanie rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.

Program nás pripravil ako v praktickej rovine zvládať riešenia úloh v oblasti práce s peniazmi.