Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)
dav

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenia (OZO 2. stupeň)

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane, pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia, vedieť poskytnúť prvú predlekársku pomoc, orientovať sa v teréne, to všetko dialo na dvoch účelových cvičeniach žiakov 2. stupňa realizovaných v tomto školskom roku. Pri organizovaných presunoch či pobyte na Laniciach, Sliači, Pustom hrade, Červenom medokýši, Oravskom hrade či Látkach si žiaci rozvíjali aj svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž. O tom, že úlohy prierezovej témy ochrany života a zdravia boli plnené formou zážitkových aktivít a modelových situácií svedčia aj fotografie z účelových cvičení.