You are currently viewing Oznam o lyžiarskom výcviku (7. ročník)

Oznam o lyžiarskom výcviku (7. ročník)

  • Post category:Oznamy

V súlade s ročným plánom školy a §30 ods.7 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č.223/2022 o základnej škole Vás škola informuje o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Názov akcie 

Termín   

Zraz účastníkov

Predpokladaný návrat 

Miesto

Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročník

12. február – 16. február 2024

12. 02. 2024 o 8,15 h, Parkovisko pred Regecentrom Zvolen

16. 02. 2024 okolo 14,30 h, Parkovisko pred Regecentrom Zvolen

Krahule

Ciele:

  • pod vedením kvalifikovaných inštruktorov naučiť žiakov základom lyžiarskej zjazdovej techniky na teoretickej a praktickej úrovni,
  • učiť žiakov zásadám správania sa v zimnej prírode, podnecovať u nich záujem o pohybové aktivity,
  • posilniť vzťahy v triednych kolektívoch (sociálny a osobnostný rozvoj)

Žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania sa.

Prílohy:
doporučený výstroj (súbor .pdf)