You are currently viewing Zážitkové hodiny na etickej výchove (IX. A)

Zážitkové hodiny na etickej výchove (IX. A)

  • Post category:r2015A

Je cieľom etickej výchovy formovať osobnosť s vlastnou identitou, hodnotami a postojmi?

Alebo je dôležitejšie rozvíjať sociálno – komunikačné zručnosti v kolektíve rovesníkov?

Alebo je najdôležitejšie podporovať duševné zdravie a tak sa podieľať na primárnej prevencii porúch učenia i správania sa žiakov ?

V praxi vidíme, že špecifických cieľov je oveľa viac. Výchova zameraná na tieto náročné ciele nemôže počítať s rýchlym úspechom. Rýchla cesta síce na prechodný čas potlačí negatívne správanie, ale neprináša trvalé výsledky, pretože nepodporuje interiorizáciu (zvnútornenie) etických hodnôt.

V posledných týždňoch sme sa v IX.A zamerali na prehĺbenie komunikačných zručností, učili sa začleňovať do rozhodovacích procesov, pracovali s emóciami, zameriavali sa na cyklus rozvoja životných zručností či arteterapiu a realizovali aktivity na kreatívne myslenie. Na fotografiách je zlomok našich činností – tímová spolupráca pri hodnotovom systéme, výstupy z arteterapie, riešenie pravidiel komunikácie a zručností je 21. storočie. Zachytená je prosociálna pohostinnosť Karin, keď spolužiakom napiekla koláčiky a pohostila ich (na Mikuláša).