You are currently viewing Rozvoj finančnej gramotnosti (VIII. A)

Rozvoj finančnej gramotnosti (VIII. A)

  • Post category:r2015A

Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia organizácia, ktorá už 30 rokov pomáha rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť, ako aj zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. V súčasnosti poskytuje 7 vzdelávacích projektov.

Jedného z nich sa v dňoch 25. – 27. 10. 2022 zúčastnili aj žiaci VIII. A triedy. Jeho prioritou bolo budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce. Cieľom tohto vzdelávania bol rozvoj finančnej gramotnosti. Žiaci formou zážitkových aktivít získavali nové poznatky a skúsenosti zo „sveta peňazí“. Mali možnosť diskutovať s lektormi na témy, ktoré ich zaujímajú.