Doručovanie rozhodnutí

Vážení rodičia,
v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujem, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľkou školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia obsahujú kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a pripojenú elektronickú časovú pečiatku. 

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou je doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy


Zelená otvoreným školám (protipandemické opatrenia, COVID-19):


Informácie pre rodiča:


Zápis do 1. ročníka:


Žiadosti:


APROGEN – pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním:


Venujte 2% (3%) z daní v prospech Vašich detí:


Škola:


POZNÁMKA:
Pre otvorenie a čítanie PDF dokumentov potrebujete softvér na to určený, napr. Adobe Acrobat Reader ® je k dispozícii zadarmo na stiahnutie.