You are currently viewing Čo vieš o našom kraji ? (V.  C)

Čo vieš o našom kraji ? (V. C)

  • Post category:r2017C

Počas novembra žiaci našej triedy pracovali na hodinách predmetu Obohatenie s podporným vedením pani učiteľky Krupovej na projekte Banskobystrický kraj našimi očami. Pracovali v trojčlenných tímoch a ich úlohou bolo vyhľadať, zbierať a triediť zaujímavé informácie o Banskobystrickom kraji a vytvoriť plagát – obrazovú mapu.

Projektové vyučovanie sa vyznačuje bádateľsko-výskumným charakterom. Najdôležitejšie je, že zbližuje učiteľov a žiakov pri riešení spoločných úloh. Zároveň rozvíja sociálne a estetické cítenie, komunikačné schopnosti a poskytuje príležitosti na diskutovanie a formulovanie názorov.

Hoci to bola časovo zdĺhavá práca, výsledky tímov stáli za to. Výstupy z projektového vyučovania prezentovali pred svojimi spolužiakmi.