You are currently viewing The United Neighbours of London

The United Neighbours of London

Dňa 2.11.2023 sa žiaci 6. – 7. ročníkov v dopoludňajších hodinách zúčastnili divadelného predstavenia s názvom The United Neighbours of London. Táto činoherná anglická inscenácia nám priblížila osudy obyvateľov istej bytovky v Londýne.

Príbeh upriamoval pozornosť diváka na dobré vzťahy so svojimi najbližšími, ktoré sú vďaka dnešnej digitálnej dobe často zanedbávané. Na predstavenie sa žiaci vopred pripravili vďaka cvičeniam zameraným na rozširovanie slovnej zásoby a počúvanie s porozumením, ktoré s nimi urobili ich vyučujúce na hodinách anglického jazyka. Inscenácia maximálne využívala slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote a bola určená nielen pre začiatočníkov, ale aj pokročilých v anglickom jazyku. Po divadelnom predstavení si žiaci na ďalších hodinách anglického jazyka vytvárali obrázkové slovníky zamerané na zaujímavé objekty, ktoré mali možnosť počas predstavenia vidieť, vyrobili tiež maxi krížovku a vyplnili cvičenia zamerané na pravdivé a nepravdivé tvrdenia o postavách z predstavenia.