You are currently viewing Platba príspevku na ŠKD

Platba príspevku na ŠKD

Vážení rodičia,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu od 1. januára 2024 mesačne sumou vo výške 15,00 eur (slovom pätnásť).

Príspevok je potrebné uhradiť prevodným príkazom do 20. januára 2024 vo výške 78 € za mesiace II. – VI. 2024 v zmysle VZN Mesta Zvolen č. 215, IV. Časť, Článok 11, (1)  vrátane doplatku 3 € za mesiac I. 2024.

Názov účtu:                   ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen

Číslo účtu školy:          1634261258/0200 VÚB Zvolen

IBAN:                           SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE

Doklad o úhrade 2. splátky príspevku (78 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľke/vychovávateľovi najneskôr do 22.01.2024.

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

Mgr. Alena Zagrapanová
zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy