You are currently viewing Učíme sa učiť  (VII. A projektový deň)

Učíme sa učiť (VII. A projektový deň)

  • Post category:r2016A

Projektový deň v VII. A sa niesol v duchu vízie Učíme sa, učiť sa.

V prvej časti dňa nás navštívil pán Novotňák so svojimi tvorivou dielňou. Žiaci pracovali s hlinou, učili sa ju tvarovať, pridávať na základný tvar ďalšie komponenty a vytvorili si vlastnú originálnu figúrku, ktorú budú mať vypálenú a môžu je darovať.

V druhej časti dňa sa zoznámili s rôznymi učebnými štýlmi a zamýšľali sa nad tým, akým z týchto štýlov sa učia (môže to byť napr. lingvistický štýl, logicko-matematický, priestorový štýl a pod.). Na rôznych úlohách si v skupinách precvičili rozmanité techniky učenia.

V záverečnej časti zužitkovali získané poznatky a veľmi efektívne urobili poznámky z im neznámeho odborného textu. Celý deň sa niesol v pokojnej, priateľskej atmosfére, plnej zábavy a „učenia“.