You are currently viewing Úspech Inky Strapcovej

Úspech Inky Strapcovej

  • Post category:Oznamy / r2018C

Nie cez hlas,
ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes. 
J. Čajková

Dieťa prostredníctvom literárneho textu vypovedá o svojom vzťahu k svetu. Tlmočí svoje zážitky, skúsenosti a musí vedieť, o čom recituje. Prvoradý je obsah textu, aby dokázal recitovať, musí mať  živý obraz v predstavách. Toto všetko sa podarilo Inke Strapcovej zo IV. C triedy našej ZŠ. Dňa 3. 5. 2022 sa zúčastnila v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici na Krajskej prehliadke SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2022, kde získala 2. miesto v I. kategórii v prednese prózy. Všetci spolužiaci sa tešia z jej úspechu a samozrejme Inka, úprimne blahoželáme!