You are currently viewing Oznam o výške príspevku v ŠKD

Oznam o výške príspevku v ŠKD

VÁŽENÍ RODIČIA,   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa 
mesačne sumou vo výške 12,00 EUR (slovom dvanásť).  

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne v dvoch splátkach:
–   jednorázovo 60,00 €  za mesiace IX. 2023 – I. 2024,
–   jednorázovo 60,00 €  za mesiace II. – VI. 2024.  

Názov účtu:                 ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy:         1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN:                         SK 66 0200 0000 0016 3426 1258  

UPOZORNENIE: 
Prvú splátku príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 215, IV. Časť, Článok 11, (2),  je potrebné uhradiť do 20. augusta 2023.  

Doklad o úhrade 1. splátky príspevku (60 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke so Žiadosťou do školského klubu detí pre školský rok 2023/2024.   

Ak je dieťa prijaté do ŠKD v septembri 2023, zákonný zástupca príspevok uhrádza do termínu určenom riaditeľom školy. Termín úhrady nasleduje po dni, v ktorom bolo doručené rozhodnutie o prijatí.  

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

Mgr. Alena Hanáková
vedúca vychovávateľka ŠKD

Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy